آینده نگری در آنسوی دره-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1413-futurism-chasm.htm
Futurism on the other Side of Chasm-Second Edition
http://www.ghandchi.com/1413-futurism-chasm-english.htm