وقایع آذربایجان و ساختار قدرت در ایران، ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/444-azerbaijan.htm
Azerbaijan Events and Structure of Power in Iran, Third Edition
http://www.ghandchi.com/444-azerbaijanEng.htm