Sam Ghandchiسام قندچي دو کلمه با دوستانی که قوم و خویشهایشان را بعنوان مسؤل بر میگزینند

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4429-ghomo-kheesh.htm

مطالب مرتبط: 1

 

ghomo-kheesh

 

ما در ایران هر رژیمی سرِ کار بوده با این مسأله روبرو بوده ایم. ممکن است فکر کنید حالا که در اپوزیسیون نونی برای کسی ندارد و بیشتر این مقامهای اپوزیسیونی درد و رنج می آورد، پس این کار مسأله ای نیست! مشکل فقط نون داشتن یا نداشتن نیست، موضوع این است که گماردن کسی به کاری که واجد شرایط نیست، غلط است، چه  آن فرد برای منافع مالی بخواهد عهده دار مقامی شود، و چه برای خیر یا خودنمایی! همیشه هم شما دور و بر نیستید که به کارهایشان نظارت کنید و مثلاً اگر در زندان هستید این افراد هرکاری بخواهند می کنند و راهی هم برای مطلع کردن شما نیست که بتوانید گندکاریها را اصلاح کنید! در انقلاب الجزایر حتی فقط به افراد، اول نمی گفتند که بروند اعلامیه پخش کنند و در خیابان تظاهراتها را اداره کنند تا بعداً برای مسؤلیت یا عضویت در جبهه آزادیبخش در نظر گرفته شوند، بلکه می گفتند که در عملیاتی که واقعاً با جانشان بازی می کردند، شرکت کنند و کارنامه ی عملکردشان بررسی می شد! اکنون انقلاب 21 ایران در اکثر نقاط کشور در وضعیتی نظیر نبرد الجزایر نیست اما اصل بحث فرقی نمی کند، لطفاً قوم و خویشهایی را که دارید و اظهار علاقه به فعالیت می کنند، در جمع خود در مسؤلیتهایی قرار ندهید که واجد شرایط برای آنگونه مسؤلیتها نیستند بویژه دوستانِ داخل کشور که این نوع مسؤلیتها در جمع هایشان، به قیمت جان دیگرانی که با شما تماس دارند می تواند تمام شود! من خود با هیچکسی تماس نداشته و ندارم و این یادداشت برای خودم نیست، اما از من گفتن!

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

24 بهمن ماه 1401
February 13, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH