Sam Ghandchiسام قندچي توصیه ای برای مطالعه ی مقاله ی جدید آقای فاضل غیبی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4365-fazel-gheibi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18

 

fazel-gheibi

 

همین لحظه که این یادداشت را می نویسم برگزاری «مراسم چهلم» برای زنده یاد #نیکا_شاکرمی *  ادامه دارد؛ و همچنان «انقلاب 21 ایران» بعد از مراسم چهلم زنده یاد ژینا #مهسا_امینی * که روز گذشته برگزار شد، و چهلم های همه ی جانباختگان اوج گیری خیزش سراسری 1401 در روزها و ماههای آینده، «در فاز جدید این انقلاب قرار دارد»! روز گذشته در شماره ی تازه ی نشریه ی جنبش سکولار دموکراسی ایران، مقاله ای را از آقای فاضل غیبی خواندم تحت عنوان «ویژگی های رستاخیز نوین ایران کدامند؟». ممکن است در نگاه نخست مقاله ی ایشان ضددینی تلقی شود! اما در حقیقت آقای فاضل غیبی از خانواده ای بهایی هستند و مطمئناً اگر همه ی نوشته های ایشان را بخوانیم نه تنها ضد آیین بهایی نیستند و نمی توانند ضد دین باشند بلکه در واقع آیین بهایی خود ریشه در تشیع و اسلام دارد و در نتیجه حتی نمی شود ایشان را ضدتشیع و ضداسلام خواند! حتی نمی شود آقای فاضل غیبی که سکولار هستند را خواهان نابودی روحانیون از جمله آخوندهای شیعه تلقی کرد و نه فقط چون جنبش باب خود توسط آخوندهای پیشین شیعه آغاز شد، بلکه در واقع همانطور که سالها پیش بحث کرده ام ما سکولار دموکراتها با راه انداختن آخوندکشی مخالفیم و دست برقضا فاشیسم هیتلری که سکولار بود برخوردش با کشیشهای مسیحی اینگونه بود که فاشیستها می گفتند کشیشها «منسوخ» هستند و باید نابود شوند و بسیاری از کشیشها را با همین ادعا مثلاً بعد از "محاکمه" و اثبات منسوخ بودن، اعدام کردند. بله، فاشیسمِِ سکولار دست کمی از فاشیسمِ مذهبی نداشت و در واقع خودِ آن رفتارِ فاشیستها با کشیشها نوعی نفی سکولاریسم بود! پس بحث آقای فاضل غیبی چیست؟ اجازه دهید دوباره تاریخ جنبش باب را به یادآوریم! جنبش باب حرکتی بود لبیرالی و پارلمانتاریستی در جامعه ی عقب مانده ی مذهبی شیعی دوران ناصرالدین شاه قاجار؛ اما، با زهرپاشی برخی رهبران جامعه ی روحانیت شیعه ی ایران به خون کشیده شد! (در مورد تفاوت عقب ماندگی و واپسگرایی هم پیشتر بحث کرده ایم). امروز در حرکت انقلابی مردم که خواستار ترقی جامعه ی ایران و پایان دادن به حکومت اسلامی است؛ و در برابر این انقلاب، که نظیر جنبش باب حرکتی برای تحولی لیبرالی در جامعه ی ایران است؛ اکنون رهبران جامعه ی روحانیت شیعه ایران که در 44 سال گذشته نقش ویژه ای در به قدرت رساندن این رژیم اسلامی و بعد هم تحکیم آن ایفا کرده اند، اساساً ساکت هستند! سکوت جامعه ی روحانیت در این روزها شاید حکایت از آغاز درک آنها از این واقعیات و احساسات مردم دارد و شاید هم نه؛ با اینهمه، مقاله ی آقای فاضل غیبی به خوبی نشان می دهد که هدف ایشان و جنبش سکولار دموکراسی انتقام گیری از کسی نیست و تازه همه ی روحانیون ایران در جنایات این رژیم یا در شمع آجین کردنهای بابیان بعد از شکست جنبش باب نقش نداشتند، و آنچه در نقد دوران فاشیسم هیتلری در بالا ذکر شد، برای جنبش سکولار دموکراسی ایران بسیار مهم است و هفته ی پیش نیز میهن بان رضا پهلوی در یک سخنرانی و کنفرانس مطبوعاتی که در تاریخ 20 ماه اکتبر 2022 برگزار شد، به نظارت سازمان ملل بر دادگاههای آینده ی بعد از انقلاب برای دادخواهی اشاره کردند که مهم و بحثی بسیار به موقع بود که نشان می دهد آنهایی که برای این انقلاب سخن می گویند در پی توحش نیستند و همچنان دادگاه اخیر حمید نوری نمونه ای برجسته از آن چیزی است که انقلابیون ایران برای آینده ی ایران سرمشق خود می بینند و نه «دادگاههای به اصطلاح "خلقی" بعد از انقلاب چین»! همه ی مردم ایران در یک کلام در پی ایجاد جامعه ای نو، سکولار دموکرات و آینده نگر هستند و نه انتقامجویی!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

5 آبان ماه 1401
October 27,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH