Sam Ghandchiسام قندچي شوربختانه قادر به ادامه ی کار انتشاراتی در حال حاضر نیستم

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4297-publishing.htm

Unfortunately Cannot Continue Publishing at This Time

http://www.ghandchi.com/4297-publishing-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2

 

publishing

 

دوستان عزیز،

 

به همان دلائلی که چهار روز پیش در پی نوشتی بر یادداشت دیگری توضیح دادم، و همچنین در یادداشتی همین روزها در سال گذشته تحت عنوان «رنج ها و آرزوها» نوشتم، قادر به ادامه ی کار انتشاراتی در حال حاضر نیستم، نیازی هم به تکرار دلائل این تصمیم نیست چرا که بارها توضیح داده ام. با بهترین آرزوها برای همه ی شما!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

چهاردهم خرداد ماه 1401
June 4,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH