Sam Ghandchiسام قندچي اوکراین و اینکه دموکراسی چیست

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4280-ukraine-and-what-is-democracy.htm

پی نوشت 24 بهمن 1401: مطلب زیر را کمتر از یکسال پیش نوشتم. شاید مطالعه ی این نوشته ی کوتاه امروز بیشتر معنی دهد! س.ق.

Ukraine and What Is Democracy

http://www.ghandchi.com/4280-ukraine-and-what-is-democracy-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

ukraine-and-what-is-democracy

 

 کمتر از دو ماه پیش، روسیه ی پوتین حمله ی خود را به اوکراین، عملی کرد. بسیاری از کمونیستها و اسلامگرایان به طور مستقیم یا غیرمستقیم از پوتین حمایت کرده اند و تلاش می کنند درک از آنچه پیش روی ما می گذرد را با مورد سؤال قرار دادن دموکراسی در غرب، مغشوش و گل الود کنند، گرچه همه ی آنها غرب را برای خانواده های خود انتخاب می کنند و نه روسیه و چین! این نگارنده سالهاست دیدگاههای خود را در مورد معنای دموکراسی در غرب نوشته ام و به ویژه 20 سال پیش در مقاله ی کوتاهی به زبان انگلیسی تحت عنوان «دموکراسی مدرن چیست» که متأسفانه هیچگاه فرصت ترجمه ی آنرا به فارسی پیدا نکردم؛ اما، در مقاله ای به زبان فارسی و انگلیسی تحت عنوان «دموکراسی حکومت مردم نیست، قضاوت مردم است»، اصل بحث را توضیح داده ام و حرف تازه ای نیست. روز گذشته داشتم مصاحبه ی تازه ای را که اشپیگل با فیزیکدان معروف دیوید دویچ انجام داده می خواندم و دیدم او نقل قولی کوتاه را از کارل پوپر آورده که این قلم نیز موافقم که اصل آنچه منظور از دموکراسی در غرب است را بیان می کند وقتی پوپر با مثال برکناری نیکسون مطرح کرده است، و در زیر از مصاحبه ی «دیوید دویچ» نقل می کنم و خوانندگان می توانند خود قضاوت کنند:

 

"دموکراسی، به گفته ی چرچیل بدترین شکل حکومت است به غیر از همه ی بقیه. با تأسی از فیلسوف اطریشی-بریتانیایی کارل پوپر، من فکر می کنم مهمترین مشخصه ی دموکراسی، انتخاباتها، نه حتی حقوق بشر نیست. بلکه سرنوشت ساز این است که در دموکراسی ها، امکان تغییر ِبدونِ خشونتِ دولت، و سیاستهای آن، وجود دارد."*

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

21 فروردین ماه 1401
April 8,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH