Sam Ghandchiسام قندچي آیا فدراسیون روسیه نظیر امپراطوری عثمانی پایان خواهد یافت

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4275-russia-ottomans.htm

Will Russian Federation End like the Ottoman Empire

http://www.ghandchi.com/4275-russia-ottomans-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4 (*)    5     6

 

russia-ottomans

 

در دو ماه گذشته در مورد حمله ی روسیه ی پوتین به اوکراین بحث شد و تا آنجا که این وضعیت گلوبال پرمخاطره به ایران مربوط می شود روز گذشته در مقاله ای تحت عنوان «سپاه پاسداران، برجام، سوریه، روسیه و اوکراین» که فقط به زبان فارسی منتشر شد، مورد بررسی قرار گرفت و حرف تازه ای نیست. اما آیا فدراسیون روسیه حتی قبل از وقوع یک جنگ جهانی، به سرنوشتی نظیر امپراطوری عثمانی دچار خواهد شد که بعد از شکست به همراه متحدانش در پایان جنگ جهانی اول، از یکسو کل امپراطوری عثمانی فرتوت از هم پاشید، و از سوی دیگر جمعی از افسران جوان ارتش (که «ترکان جوان» نامیده می شدند) به رهبری مصطفی کمال آتاتورک با کنار زدن حکومت مذهبی در یک کودتا، به حیات آن رژیم بعد از چند قرن پایان دادند. آیا در روسیه ما شاهد پایان یافتن دسپاتیسم ایدئولوژیک روسی که در 30 سال گذشته به شکل رژیمی «ایدئولوژیک» تحت رهبری «پوتین» ادامه یافته خواهیم بود و آیا اگر چنان تحولی در روسیه به وقوع به پیوندند، شبیه آن چیزی خواهد بود که دستکم 10 سال است دوست عزیز دکتر اسماعیل نوری علا نامش را «سکولاریسم نو» (*) گذاشته است! آینده را نمی شود به این دقت پیش بینی کرد، باید صبر کرد و دید و خبرهایی را که از درون روسیه بیرون می آید، مطالعه کرد؛ اما، در واقع از دیدگاه صاحب این قلم اصل آنچه ضروری است که اکنون مورد توجه نیروهای مترقی قرار گیرد همان ایجاد «صدایی واحد برای فراسوی جنگ» است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

هشتم فروردین ماه 1401
March 28,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH