Iranscope Storeفروشگاه ايرانسکوپ

Dear Friend President Talabani

http://www.ghandchi.com/425-Talabani-plus.htm

Sam Ghandchiسام قندچيدوست عزيز پرزيدنت طالباني

سام قندچي

 

من سالهاست که از مدل فدرال براي دولت ايران دفاع کرده ام، با تمرکز تحليل خود برروي تجربه کردستان ايران، وقتي که در عين حال بروشني نشان داده ام که جدائي کردستان از ايران به نفع کردهاي ايران نيست [http://www.ghandchi.com/700-KurdsIran.htm].

 

در عين حال من هميشه از اين کار اجتناب کرده ام که درباره آنکه چه به نفع مردم کردستان سابق عثماني است بگويم، چرا که آن موضوعي است که بهترين وجه بوسيله متفکريني که تمرکز توجه شان برروي کردستان عراق، ترکيه، سوريه، و بخش هاي ديگر امپراطوري عثماني سابق است، ميتواند انجام شود.

 

دليل آنکه من اين نامه را مينويسم به اين خاطر نيست که بخواهم در آنچه مردم عراق، و از جمله کردهاي عراق، بهترين طرح براي خود ميدانند،  دخالت کنم، بلکه ميخواهم که ملاحظات خود را بعنوان يک ناظر *بيروني* بيان کنم، که ممکن است ديدگاه ديگري را براي در نظر گرفتن احتمالي در اختيار شما قرار دهد.

 

من معتقدم اينکه يک کرد بعنوان پرزيدنت يک کشور خاورميانه است دستاورد تاريخي بسيار پر اهميتي است وقتي که ما ميدانيم کردها اساسأ  در شکل گيري دولت مرکزي در همه کشورهاي منطقه قرن هاست که بکنار گذاشته شده بودند.  نقش تازه کردها در دولت مرکزي عراق ميتواند فرصت مهمي باشد، که در عين وفاداري به خواستهاي پايه هاي خود که امکان دست آورد کنوني را فراهم کردند، اين نقش به مشاجرات قومي بي اهميت ننزل نيابد.

 

اجازه دهيد يک نمونه تاريخي را ذکر کنم.  وقتي که جنگ داخلي در آمريکا پايان يافت، آبراهام لينکلن به پايه هاي خود در ايالات شمال که امکان پيروزي در جنگ با ايالاتي که مخالف لغو برده داري بودند را ممکن کردند، وفادار ماند، اما در سخنراني معروف پس از پايان چنگ داخلي، سعي خود را گذاشت تا که پلي برروي شکاف دوران جنگ داخلي بزند،  و براي همه آمريکائي ها سخن بگويد، و تعهد خود را به دموکراسي و حقوق بشردر مافوق نظرگاه ايالتي نشان دهد.  در واقع، اشتباه دولت مؤتلفه جنوب در زمان جنگ داخلي آمريکا در اين بود که فکر ميکرد حق ايالات که فدراليسم به آنها داده است را مافوق حمايت دولت مرکزي از حق *بشر*  براي لغو برده داري ميديد، و در نتيجه آنرا مبنائي براي پشتيباني از ايالاتي کرد که خواهان حفظ برده داري بودند[http://www.ghandchi.com/362-FederalismRights.htm].  در مقايسه، لينکلن حتي پس از پايان جنگ نشان داد که آنچه تقدم دارد حق *بشر* همه آمريکائيان در مافوق تمايلات هر ايالت معين و از جمله ايالات شمال که ديگر *پيروزمندان* بودند، است.  اين است دليل آنکه در تاريخ آمريکا پس از جنگ داخلي، ديدگاه *پيروزمندان* در برابر *شکست خوردگان* آنقدر رشد نکرد و ملت متحد ماند بجاي آنکه اين شکاف دوباره در زمان هاي بعد زنده شود.

 

بنظر من در عراق شما اين فرصت تاريخي را داريد که رفتار مشابهي را با جمعيت عرب اهل سنت بکنيد.  درست است که حساسيت به فدرالسم در ميان جمعيت سني وجود دارد، اما فقط با نشان دادن اينکه دموکراسي و حقوق بشر به حقوق قومي هر ايالت تقدم دارند است که شما نمونه اي بر جاي ميگداريد که کردها بعنوان *پيروزمندان* هم براي حقوق بشر ايستادند و نه آنکه فشار بر روي اعراب براي تلافي کردن ستمي که در گذشته اعراب بر کردها روا داشتند بگذازند.

 

به اينگونه شما ميتوانيد جمعيت عرب اهل تسنن را به مشارکت در ساختن دموکراسي مدرن بدون ترس از انتقام جوئي قومي بکشيد.  در واقع فدراليسم ربطي به شکاف قومي ندارد، و اساسأ براي ايجاد *کنترل و توازن* در خدمت دموکراسي است[http://www.ghandchi.com/117-Madison.htm]. اما راحت ميشود فهميد که چگونه سؤتفاهم قومي از فدراليسم ميتواند بوجود آيد، وقتي ببينيم در کشوري مثل آمريکا که حدود يک قرن پس از موجوديت فدراليسم، هنوز نصف کشور در زمان جنگ داخلي فدراليسم را غلط ميفهميدند، و تصور ميکردند که فدراليسم به اين معني بود که هر ايالتي ميتوانست خواست عالي تر آزادي در برابر برده داري را بر مبناي حق ايالتي انکار کند.  بنابراين بسيار قابل فهم است که چگونه طرح براي فدرالسيم در ايران و عراق غلط درک شود و فقط آموزش صبورانه مردم به پيشرفت در اين زمينه کمک ميکند.  من منظورم اين نيست که درخواست فدراليسم حذف شود، اما من منظورم اين است که شما رهبري کوششهاي براي جلب مشارکت صادقانه جمعيت عرب سني به زندگي سياسي در عراق بويژه در مناطق کردنشين را در دست بگيريد و اينکه به اعراب نشان داده شود که فدراليسم درباره شکاف قومي نيست بلکه درباره *کنترل و توازنchecks and balances* است.

 

باورنکردني است که اين همه حملات انتحاري امروز در عراق ديده ميشود.  پيش از سقوط صدام القاعده آنقدر در عراق صاحب نفوذ نبود و سقوط حزب بعث به آنها کمک کرده که در عراق طرفدار پيدا کنند، چرا که يک آلترناتيو دموکراتيک  براي اعراب سني هنوز بمثابه ديدگاه غالب در ميان آنها شکل نگرفته است ، و آنها بر مبناي خطوط قومي و مذهبي احساس بيگانگي ميکنند و شخصي نطير شما در رهبري عراق، اين را امکان پذير ميکند که دست دوستي بطرف اعراب دراز کنيد و نمونه تازه اي بگذاريد که در آن ستم قومي بشکل موضوعي براي تاريخ درآيد.

 

اکنون يک لحظه تاريخي براي کردها در عراق است که نشان دهند که چگونه ميتوانند نقشي پراهميت در رهبري يک دولت دموکراتيک مدرن چند مليتي در خاورميانه ايفا کنند.  اين چالشي است بسيار مهمتر از حکومت بر يک گروه قومي.  اين نظير تجربه چيني هاي آينده نگري است که نقشهاي مهمي در سنگاپور و بسياري از کشورهاي جنوب شرقي آسيا در شکل دادن دولت مدرن در نيم قرن گذشته ايفا کردند.  گفتارهاي درباره دولت جداگانه کرد فقط به موقعيت کردها در کشورهاي جداگانه اي که آنها در آن ها زندگي ميکنند لطمه ميزند زمانيکه چنين فرصت تاريخي اي هست که کردها نقش کليدي در اين کشورها براي شکل دادن به دموکراسي و دوستي منطقه اي بجاي جنگ ايفا کنند.

 

و در واقع اگر دولت کردستان جداگانه از طريق برخي کردهاي ترکيه بوجود آيد، آن دولت ميتواند که به هدفي براي جنگ هاي ممتد و خرابي وضع کردها و ديگر مردم خاورميانه تبديل شود، وقتي هر دولت ارتجاعي از جنگ با آن براي تحريک احساسات ملي  و بعنوان بز طليعه براي سرپوش گذاشتن بر کمبودهاي خود استفاده خواهد کرد، آنگونه که دولت هاي ارتجاعي عرب در پنجاه سال گذشته از حمله به اسرائيل براي سرپوش گذاشتن برروي عدم وجود دموکراسي و مدرنيسم در کشورهاي خود سود جسته اند.  همانگونه که من در کتاب خود نشان داده ام[http://www.ghandchi.com/700-KurdsIran.htm]، همه اين حرف ها درباره کردستان بزرگ، اقلأ تا آنجا که به کردستان ايران مربوط ميشود، فقط باعث لطمه خوردن به شانس پيروزي کردهاي ايران براي بوجود آوردن آينده اي مدرن براي کردهاي ايران و بقيه ايرانيان ميشود.

 

به اميد سکولاريسم و دموکراسي در خاورميانه

 

سام قندچي، ناشر و سردبير

ايرانسکوپ

http://www.iranscope.com

10 مهر  1384

October 2, 2005

 

مقالات مرتبط:

http://www.ghandchi.com/index-Page16.html

 

 

--------------------------------------------------------- 

مقالات تئوريک

http://www.ghandchi.com

 

فهرست مقالات

http://www.ghandchi.com/SelectedArticles.html

 

 

 

Web ghandchi.com