Sam Ghandchiسام قندچي نگاهی به دیالوگ حسن حسام و آرش کمانگر و نقد بهروز سورن

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4193-rahekargar.htm

مطالب مرتبط: 1      2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13    14     15     16     17     18

 

rahekargar

 

در چند هفته ی اخیر دیالوگی در 5 بخش از آقایان حسن حسام و آرش کمانگر، که از رهبران سازمان راه کارگر هستند، منتشر شده، و آقای بهروز سورن نیز دو نقد بر آن بحثها نوشته اند! البته نقدی نیز از سوی یکی از رهبران حزب کمونیست کارگری به نام آقای بابک یزدی، در مورد این دیالوگ منتشر شد، و همه ی لینکها را در یک صفحه ی فیسبوکی که در اینجا لینک شده می توانید مشاهده کنید. این نگارنده در گذشته مقاله ای تحت عنوان «آینده نگرها و چپ: اختلافات و توافقات» در دوبخش (1  و  2 منتشر کرده ام و حرف تازه ای ندارم. با اینحال برایم بحثهای این دیالوگ خیلی شنیدنی بود بویژه بخش پنجم. شخصاً 40 سال پیش قبل از بازگشت به آمریکا، سازمان راه کارگر را از دور می شناختم و واقعاً به آنها بصورت تشکیلاتی کمونیستی نگاه نمی کردم، و آنها را بشکل تشکیلاتی کارگری می دیدم، که نه دقیقاً نظیر سندیکاها، اما شکلی که شاید سندیکا در یک کشور استبدادی می تواند باشد، در شرایط اختناق، و دقیقاً به همین دلیل برای فعالیتهای راه کارگر، خیلی احترام قائل بودم و نوشته های آقایان حسن حسام و محمد رضا شالگونی را همیشه می خواندم، و بعدها نیز خوشحال بودم که گاهگاه مطالبی از آقای حسن حسام را در سایت گزارشگران دیدم، و ابداً آنوقت نمی دانستم که آقای بهروز سورن در گذشته عضو راه کارگر بوده اند و ایشان را فقط در رابطه با فعالیتهای حقوق بشری می شناختم. اشعار آقای حسن حسام را نیز همیشه دوست داشتم که بخوانم و مرا به یاد اشعار ابوالقاسم لاهوتی می انداخت. به هر حال تا آنجا که به بحثهای مارکسیسم مربوط می شود، از نظر صاحب این قلم، بحثهای آنچه در ایران تحت نام مارکسیسم اتفاق افتاده، بیشتر بحث خود مارکسیستها بوده و صاحب این قلم 40 سال است که مارکسیسم را کنار گذاشته ام و بیشتر یک منتقد هستم تا کسی باشم که درون آن سنت باشم. البته تاریخ نگاران نیز موضوع احزاب و سازمانهای مارکسیستی برایشان از نقطه نظر تاریخ ایران مطرح است و این نگارنده چندان علاقه و تخصصی در موضوعات تاریخی ندارم. به هر حال خود را یک آینده نگر کرزوایلی می شناسم و نظرم را نیز در مورد «مارکسیسم و آینده نگری»، منتشر کرده ام. البته بگویم که اساساً بحثهای آقای حسن حسام در مورد تاریخ 50 سال اخیر جنبش کمونیستی ایران، درست است. برخی از گروههای مارکسیست ایرانی نیز دیگر کل نحله های انترناسیونال سوم را امروز کنار گذشته اند، و نظیر کومله ی مهتدی، عضو انترناسیونال دوم شده اند که اساساً گرایشی اروپایی در چپ ایران است که در گذشته کمی قبل از شکل گیری حزب کمونیست ایران در دوران مشروطه قبل از لنین بین دو گرایش به پلخانف و کائوتسکی وجود داشته، و اساساً حتی از زمان دکتر تقی ارانی از بین رفته و کمونیستهای ایران با لنینسم سمتگیری کردند. درست است که دوستان کومله در جنبش سیاسی ایران بعنوان جریانی اتنیکی شناخته شده اند، اما در واقعیت حزبی سوسیال دموکرات هستند و متأسفانه تأکید بر موضوعات قومی در رابطه با کردستان، این حرکت مهم حزب کومله را بسوی «سوسیال دموکراسی اروپایی» تحت الشعاع قرار داده؛ و ای کاش احزاب چپ سراسری نیز راهی را مثل کومله مهتدی برگزیده و به انترنایسونال دوم که در اروپا در ایجاد سوسیال دموکراسی بعنوان مکمل لیبرال دموکراسی، طی یک قرن موفق بوده، توجه می کردند؛ به هرحال این موضوع هم به نیروهای چپ مربوط می شود و خودشان بهتر می دانند؛ صاحب این قلم از آینده نگری و پلاتفرم حزب آینده نگر (1  و 2) که از صفحه ی حزب آینده نگر (ایرانسکوپ-دات-ام) قابل دسترسی است، حمایت می کنم. با این حال از دیدگاه این نگارنده موضوع سازماندهی جنبش کارگری در ایران همچنان بسیار پراهمیت است، چه بشکل سندیکاهای مدل آمریکا، چه بشکل اتحادیه های اروپا که به ساختار احزاب نزدیکترند، و واقعاً آنچه سازمان راه کارگر انجام داده، می تواند برای سازماندهی کل جنبش کارگری در ایران راهنمای خوبی باشد، و بحثهای دیکتاتوری پرولتاریا و حزب طبقه کارگر، نه تنها غلط، بلکه بیشتر به ایجاد تشکل های سندیکایی نوین، ضرر میزند. احزاب اساساً بر محور پلاتفرم شکل می گیرند، چه حزب دموکرات آمریکا یا حزب جمهوریخواه آمریکا باشد، چه احزاب سوسیال دموکرات که از اول حول برنامه ی ارفورت شکل گرفتند، و بعداً برنامه ی گوتا، و نقد مارکس به آن، جنبش چپ را به راه غلط برد، که خوشبختانه رهبران اروپایی سوسیال دموکراسی، آن نوشته ی مارکس را به کنار گذاشتند؛ اما، لنین دوباره آنرا زنده کرد و بقیه ماجرا را همه می دانیم! بازهم با بهترین آرزوها برای دوستان راه کارگر، در تلاشهایی که برای رشد سکولاریسم، دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران انجام می دهند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم آبان ماه 1400
November 14, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH