Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی در مورد بحث تئوری سه قوه در نشست یکشنبه ی مهستان

قانونگذاری با رأی مستقیم و ایران

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4182-seh-ghovveh.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 

seh-ghovveh

 

در نشست یکشنبه ی هفته ی گذشته ی مهستان در دوم آبان ماه 1400، بحثی در مورد موضوع تئوری سه قوه مطرح شد که شاید این توضیح که 18 سال پیش در مقاله ای تحت عنوان «دولت و دموکراسی» نوشته شده بتواند به بحث کمک کند:

 

"... و اما از کمبودهای تئوری سه قوه (15)، اينکه نهادهایی نظیر رسانه ها اساساً در این تئوریها جایگاه معینی ندارند و درباره آن بعداً خواهیم گفت. همچنین نهادهای جديدی در غرب شکل گرفته اند که براحتی دريکی از سه قوه نميگنجند. بانک مرکزی در آمریکا یکی از این نهادها است. حتی از همان اول تأسیس جمهوری نوپا در آمریکا، ديوان عالی کشور در آمريکا چنين بود و بالاخره قانون اساسی، آنرا در قوه مقننه قرار داد و نه قوه قضائيه و همچنين آنرا انتخابی نکرد. به باور این قلم این تصمیم بنیانگذاران آمریکا اشتباه بوده و ضروری است که دیوان عالی کشور هم نهادی انتخابی باشد (16). دیگر آنکه امروز بويژه موئسسات فراملی اينگونه بغرنجند و طرحهای نوينی ميطلبند. و کماکان همانگونه که آينده نگر معروف فرانسوی برتراند دوژوونل بحث کرده است (17)، موضوعاتی نظيرنزديکی اعضای یک حزب به يکديگر، حتی وقتی در قوای مختلف هستند، تفکيک قوا را در سيستم سه قوه کاهش ميدهد. در عين حال بايستی ذکر کنم با وجودِ این کاستی ها، تئوری سه قوه کماکان بيشترين تکامل را در دويست سال گذشته نشان داده است."*

 

برای بحث مفصل اینکه چرا "نزديکی اعضای یک حزب به يکديگر، حتی وقتی در قوای مختلف هستند، تفکيک قوا را در سيستم سه قوه کاهش ميدهد،" برتراند دوژوونل یکی از دو بنیانگذار آینده نگری مدرن (دومی هم آسیپ فلشتایم)، در چند کتاب خود درباره ی قدرت سیاسی، به تفصیل در مورد این معضل در دموکراسی های مدرن، بحث کرده است. همچنین موضوع رسانه ها در پرتو تئوری سه قوه، آنچه رکن چهارم دموکراسی خوانده می شود، در چند دهه ی اخیر مورد توجه بسیاری از صاحبنظران تئوری سیاست بوده است! موضوع آموزش در دوران حاضر از اساس با دوران آغاز جوامع صنعتی متفاوت است که در آن زمان از جمله در آمریکا آموزش عمومی بر اساس نیازهای صنعت مدرن شکل گرفت که آنهم از اساس با آموزش قرون وسطی و عصر عتیق متفاوت بود خصوصاً آنکه یک نیاز *عمومی* ساختار صنعتی را برآورده می کرد. اما امروز، مثلاً قبل از اشغال مجدد افغانستان توسط طالبان، به راحتی یک نفر می توانست در کابل زندگی کند و مدرک علمی از دانشگاه اِم آی تی در آمریکا دریافت کند و عملاً بسیاری در دو دهه ی گذشته در افغانستان، این کار را کردند، و این مثال نشان می دهد که بحث آموزش در هر کشور دیگر حتی بر اساس محدوده ی ملی قابل تعریف نیست و نظیر بسیاری موضوعات دیگر در عصر کنونی، ضروری است که بررسی شود. در آمریکا نهادی وجود دارد که بطور مداوم قانون اساسی را بررسی می کند و مکانیزمی نیز در کنگره برای اضافه کردن متمم های تازه به قانون اساسی تعریف شده است. همچنین مکانیزم های تازه ای نظیر «پروپوزیشن» و «مِژِر» برای تدوین قوانین جدید با رأی مستقیم مردم به وجود آمده که از کانال مجلس نمایندگان نیست و حدود 20 سال پیش در مقاله ای تحت عنوان «قانونگذاری با رأی مستقیم و ایران» بحث شده بود. ضمناً این یادداشت قرار بود کوتاه باشد:) و بهتر است همینجا ختم کنم!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

پنجم آبان ماه 1400
October 27, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH