sam-ghandchi آینده نگری: در محوریت قرار دادن «حقوق بشر» در افغانستان در 20 سال گذشته، اشتباه بود

تلاشهای «احمد مسعود»؛ اما، نیاز افغانستان به آلترناتیو سکولار دموکرات

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4157-afghanistan-hr-sd.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7

 

afghanistan-hr-sd

 

در این روزهای فاجعه ی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در مورد درسهای اشتباهات فعالان اپوزیسیون در آن کشور در 20 سال گذشته، بحثهای زیادی می شود که برای فعالان جنبشهای سیاسی و مدنی در همه ی خاورمیانه بسیار اهمیت دارد، و از جمله 10 روز پیش در مطلبی تحت عنوان «تلاشهای «احمد مسعود»؛ اما، نیاز افغانستان به آلترناتیو سکولار دموکرات»، به جوانبی از این موضوع، اشاره شد. اما، چهارده سال پیش مقاله ی مفصلی از صاحب این قلم منتشر شد تحت عنوان «چرا سکولاریسم آینده ایران را رقم خواهد زد»، که امیدوارم خوانندگان به رغم قدیمی و طولانی بودن آن نوشتار، با دقت مطالعه کنند. در واقع در آنجا توضیح داده شد که چرا برعکس شوروی و بلوک شرق، فعالان سیاسی و مدنی ایران و کلاً خاورمیانه، درست است که توجه خود را، نه بر «حقوق بشر»، بلکه بر «سکولاریسم»  متمرکز کنند، یا به عبارت بهتر کانون توجه خود را بر ترویج «سکولار دموکراسی آینده نگر»، قرار دهند! در حقیقت در کشورهای خاورمیانه وقتی رژیمی سکولار، اما غیردموکراتیک، در ترکیه ی آتاتورک به قدرت رسید، آنزمان تقدم دادن به فعالیت برای «حقوق بشر» درست بود، هرچند شوربختانه، اپوزیسیون ترکیه بر فعالیت برای «کمونیسم» و «ناسیونالیسم» تأکید کرد، و نه حقوق بشر، و امروز نتیجه اش را با احیاء اندیشه های سلطانیسم عثمانی در آن کشور می بینیم! در افغانستان در 20 سال گذشته که «جمهوری اسلامی» برقرار بود، فعالان سیاسی و مدنی می بایست بر «آلترناتیو سکولار دموکرات» در کشور تأکید می کردند، اما متأسفانه اکثریت آنها بر «حقوق بشر» تأکید کردند، و بخش دیگری از اپوزیسیون افغانستان نیز فعالیتهای کمونیستی را ادامه داد. کار هر دو بخش، اشتباه بود!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دهم شهریور ماه 1400
September 2, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles