sam-ghandchi از داروین تا کرزوایل

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4143-darwin-to-kurzweil.htm

From Darwin to Kurzweil

http://www.ghandchi.com/4143-darwin-to-kurzweil-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

from-darwin-to-kurzweil

 

طی سالهای گذشته در مورد آنچه مدیون ری کرزوایل هستم نوشته ام، اما یک نکته که مایلم در این یادداشت خاطرنشان کنم اینکه کرزوایل گرچه در عرصه ی آینده نگری نظری، یک ویزیونر برجسته است، اما کارهای او نگرورزی های فلسفی نیست، و نظیر چارلز داروین تلاشی علمی است و تماشای یک سخنرانی ویدیویی ری در سال 2009، این حقیقت را به خوبی نشان می دهد! اگر داروین پژوهشی علمی در مورد گذشته ی بشریت انجام داد، کرزوایل همان کار را در مورد آینده ی ما انجام داده است! در واقع، هم داروین و هم کرزوایل، گرچه دانشمند، اما علم را به مشاهدات یعنی سؤالات *چگونه* محدود نکردند، و در علم سؤالات *چرا* را نیز، مطرح کرده اند، موضوعی که صاحب این قلم در «گردویی زیر میکروسکوپ: علم، مذهب، فلسفه و تغییر»، مورد بحث قرار داده ام. به عبارت دیگر، «آینده نگری کرزوایلی» چیزی بیش از یک جهان بینی علمی نیست!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم مرداد ماه 1400
August 12, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles