Sam Ghandchiسام قندچي به دکتر ایکس: طرح کودتای 1984 اعزازی و تصمیم رضا پهلوی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3893-ipc-rp.htm

To Dr. X: 1984 Ezazi Coup Plot and Reza Pahlavi's Decision
http://www.ghandchi.com/3893-ipc-rp-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5

 

general-ezazi  

 

دکتر ایکس عزیز، می دانی که شما را بعنوان دوستی خوب قلمداد می کنم گرچه نام واقعی شما را نمی دانم، با شما ملاقاتی نداشته ام و حتی با هم حرف نزده ایم و فقط یکدیگر را در اینترنت می شناسیم. همچنین موضع صاحب این قلم درباره ی آقای رضا پهلوی و همچنین در مورد سلطنت روشن است و آنچه می نویسم مطمئناً به این دلیل نیست که از هواداران سرسخت سلطنت باشم! چند لحظه پیش نقد شما را از آقای رضا پهلوی خواندم و مشخصاً در ارتباط با طرح کودتای تیمسار امیر هوشنگ اعزازی در سال 1984. اینجانب هیچگاه نه از چنین طرحی خبر داشته ام و نه در مورد تیمسار اعزازی، اما می توانم با اطمینان به شما بگویم که چنان طرحی در آن برهه ی زمانی، شکست می خورد. آن موقع، زمانی بود که رژیم داشت در جنگ علیه عراق پیروز می شد و مردم از رژیم در آن محدوده ی زمانی در دوران جنگ، حمایت می کردند و در واقع آن هنگامی بود که بسیاری در اپوزیسیونِ داخل ایران که حتی آنوقت فعالیتی هم نمیکردند، توسط رژیم نابود شدند و اکثر آنهایی که در قتل عام زندانیان در سال 67 اعدام شدند در آن تاریخ، بازداشت شده بودند. بنابراین اگر آقای رضا پهلوی در آن برهه ی زمانی علیه چنان طرح کودتا تصمیم گرفته، از دیدگاه صاحب این قلم، تصمیم درستی بوده است.

  

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

نوزدهم مهر ماه 1399
October 10, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH