سؤ استفاده از آينده نگري
http://www.ghandchi.com/382-misusingfuturism.htm