انحلال سلطنت و مجاهدین راه پایان جمهوری اسلامی، ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/337-MonarchyMKO.htm
Dissolve Monarchy and MKO to End IRI
http://www.ghandchi.com/337-MonarchyMKOEng.htm