Sam Ghandchiسام قندچي آوی لوب: موجودات فرازمینی و لایت سیل به پراکسیما-بی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3334-et-lightsail-proxima-b.htm
Avi Loeb: ET & Lightsail to Proxima-b
http://www.ghandchi.com/3334-et-lightsail-proxima-b-english.htm

پی نوشت نهم مرداد ماه 1400: AAAS:Project launched to look for extraterrestrial visitors to our Solar System

پی نوشت شانزدهم دی ماه 1399: Harvard Astronomer [Avi Loeb] Argues That Aliens Visited Us in 2017

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7

 

et-lightsail-proxima-b

 

چند دقیقه پیش سخنرانی آوی لوب، فیزیکدان متولد اسراییل و پرفسور علوم در هاروارد را تماشا می کردم که به خاطر نظراتش در مورد اوموآموا، معروف است. این ویدیوِ دکتر لوب که سه روز پیش ضبط شده، موجودات فرازمینی، لایت سیل و از جمله چالشهای سفری 20 ساله را به پراکسیما-بی که نزدیکترین سیاره فراخورشیدی به ما و در مداری در فاصله ی قابل زندگی از ستاره دوارف خود قرار دارد، بحث می شود. آنچه سخنرانی او را جالب می کند ارائه ی نگرش دقیقی از این عرصه ی علم است. در گذشته درباره ی پژوهشهای ست شوستک و ستی در ارتباط با وجود موجودات هوشمند فرازمینی، و نیز درمورد ایده ی کلونی های فضایی ژرارد اونیل، بحث کرده ایم، اما آنچه آوی لوب مورد بحث قرار می دهد نگرش پایه ای تری به موجودات فرازمینی است که یادآور دیدگاه کپرنیک از منظومه ی شمسی در مقایسه با دیدگاه بطلمیوسی از جهان است که دومی زمین را بعنوان مرکز دنیا می دید، آنگونه که دکتر لوب مطرح می کند، نگرش به زندگی بیولوژیک در زمین بمثابه مرکز جهان بیولوژیک، به نوعی مشابه است. شاید نگاه ما به جهان نیاز به تغییر دارد و باید مدلهایی نو را مورد توجه قرار دهیم!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1399
May 17, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH