Sam Ghandchiسام قندچي مونادها، انسان نماها، سوپرانسان و آینده
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3309-monads-humanoids.htm
Monads, Humanoids, Superhuman and the Future
http://www.ghandchi.com/3309-monads-humanoids-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15

 

monads-humanoids

 

پانزده سال پیش رساله ای از این نگارنده منتشر شد تحت عنوان «مونادهای لایبنیتس و سی. پی. اچ جوادی» که در آنجا مونادولوژی لایبنیتس مورد بحث قرار گرفت در پرتو تئوری سی پی اچ فیزیست حسین جوادی که در ایران زندگی می کنند و تئوری سی پی اچ را با استفاده از بوزون هیگز سالها پیش از آنکه پیتر هیگز جایزه ی نوبل دریافت کند پیشنهاد کرده اند و به خاطر حضور فعال آقای حسین جوادی در ژورنالهای علمی در یک دهه ی گذشته، رساله ی مونادولوژی صاحب این قلم نیز توجه زیادی را در محافل علمی و فلسفی کسب کرده است. دو سال پیش یادداشتی را منتشر کردم تحت عنوان «نانوباتها یا انسان نماها» و در آن دو راه، یکی ساختن «نانوباتها» و دیگری ساختن «انسان نماها» را مورد مقایسه قرار دادم. دو ماه بعد در مقاله ای تحت عنوان «پاسخ ری کرزوایل درباره گام بعدی در ساختن موجود متفکر مصنوعی»، پاسخ ری کرزوایل را به این نگارنده در مورد اینکه در ارتباط با «اچ بی ئی یعنی معادل مغز انسان» در کجا قرار داریم منتشر کردم. به دلیل پاندمی کرونا در چند ماه اخیر، «مسیر غیربیولوژیک فراسوی سینگولاریته» جهت ساختن موجود متفکر مصنوعی توجه بیشتری را به دست می آورد چون که بنظر می رسد مقابله با ویروسهای کامپیوتری آسانتر از مقابله با ویروسهای بیولوژیک است. و صرفنظر از اینکه موجود متفکر مصنوعی بیولوژیک باشد یا غیربیولوژیک، مدل مونادهای لایبنیتس شبیه مدلی بیولوژیک در فیزیک است، و ممکن است که مدل سودمندتری باشد. یک سؤال که ذهن مرا به تازگی به خود مشغول کرده اینکه آیا موجود متفکر مصنوعی جدا از اینکه چگونه ساخته شود، می تواند آنچه را که برخی فلاسفه ی مدرن «سوپر انسان» می خواندند، تلقی شود! از دیدگاه این نگارنده وقتی ادغام انسان بیولوژیک و ماشین که ری کرزوایل برای اوائل سینگولاریته پیش بینی کرده و هم اکنون با اجزای مصنوعی نظیر ضربان ساز در بدن انسان آغاز شده، و بعد هم، برای دوران متأخرتر سینگولاریته که کل بدن غیربیولوژیک میسر شود، بازهم ما به اصطلاح "سوپر انسان" نخواهیم داشت. چرا؟ جهان آنقدر عظیم است چه در سطح بی نهایت کوچک و چه در سطح بی نهایت بزرگ که چه ما موجودی بیولوژیک باشیم و چه غیربیولوژیک، ما نظیر مورچگانی در درون این جهان هستیم و تردید دارم فهم ما از دنیا خیلی از آنچه امروز هست متفاوت شود که ما را "سوپرانسان" کند و ما همچنان ضروری است که در زندگی در این جهان فروتن باشیم حال چه بیولوژیک باشیم و چه نباشیم. این حرف به این معنی نیست که تغییر پرشتاب که کرزوایل به ما آموخته پارادیم بدی است، اما شک دارم بتوانیم فکر کنیم که نظیر فرمانروایان مطلقه ی عهد باستان یا خدایان  عهد باستان، "حاکم" جهان هستیم و منظور کرزوایل نیز چنین چیزی نیست و حتی همیشه از به کاربردن اصطلاح "ترنس هومان" اجتناب کرده است! ما همچنان نظیر مورچگان در دشتی بزرگ باقی خواهیم ماند و هنوز ضروری است که با واقعیت کنار بیاییم و تواضع خود را حفظ کنیم همانطور که زمانی برتراند راسل در کتاب «یک تاریخ فلسفه ی غرب» نوشته بود: شکل دادن به فلسفه ای که قادر باشد حریف انسانهای سرمست از امکان قدرت بی حد و حصر از یکسو، و پاسخگوی بی علاقگی آنان که بی قدرتند از سوی دیگر، باشد، وظیفه عاجل زمان ماست (1945، صفحه 729، نسخه انگلیسی، انتشارات سایمون اند شوستر). با اینهمه، انتظار «تأمین نیازهای بشر توسط واریانت جدید و نوروز بشریت در قرن بیست و یکم» منطقی است. گرچه اولین گام در این راه ایجاد درآمد آلترناتیو است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

هفدهم اردیبهشت ماه 1399
May 6, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH