Sam Ghandchiسام قندچي اعترافات زندانیان و بقیه ی حرفها که آدمهای تحت فشار بیان می کنند

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3274--harfhaaye-zire-feshaar.htm

   

harfhaaye-zire-feshaar

 

هیچوقت حرفهایی را که آدمها تحت فشار بیان کرده اند، حتی برای نیت خیر پخش نکنید. بعداً نه تنها آنها در شرایط عادی احساس کوچک شدن خواهند کرد و از خودشان و شما نفرت پیدا خواهند کرد، بلکه شما هم بی اعتبار خواهید شد. حالا چه آن حرفها اعترافات تلویزیونی یک زندانی باشد، چه سخنان یک پناهنده یا بیخانمان در شرایط بدبختی و بی پناهی. حتی اگر سخنان آنها پر از احترام برای شما باشد و سخنان شما هم سرشار از بخشندگی، نتیجه ی اینگونه برنامه های تلویزیونی به ضرر آنهایی خواهد بود که راه اندازان آن هستند. ایران در دو رژیم واقعیت نحس چنین برنامه های تلویزیونی را ثابت کرد. از تلویزیون برای این کارها که در جوامع دیکتاتوری مرسوم شده بپرهیزیم. جوامع دموکراتیک چنین کارهایی را برای نیک جلوه دادن و بخشنده بودن رهبرانشان انجام نمی دهند و اتفاقاً همه در آزادی در تلویزیون به یکدیگر نقد و حتی بدو بیراه می گویند، نه آنکه مجیزگویی و دست بوسی به نمایش بگذارند. سازندگان این نوع برنامه ها در موضع اپوزیسیون، افرادی با همان طرز فکر هستند که در موضع پوزیسیون اعترافات تلویزیونی درست می کردند. از بدبختی مردم برای خوب جلوه دادن خود استفاده نکنیم. از این نکبتی که 41 سال است گریبانگیر ملت ایران شده درس بگیریم و از تلویزیون و اینترنت اینگونه استفاده ها را رایج نکنیم که بارها نتیجه اش را دیده ایم که دودش به چشم همه ی مردم ایران رفته است و باعث محبوبیت کسی نشده و نفرت پنهان ایجاد کرده است، چه در آنهایی که اینطرف جوی بودند چه آنها که آنطرف جوی! این بار وقتی می گوییم می خواهیم دموکراسی بسازیم، واقعاً با این روشهای برخورد به انسانهای تحت فشار، وداع کنیم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم اردیبهشت ماه 1399
April 25, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH