حزب آینده نگر و ائتلاف های سیاسی

http://www.ghandchi.com/309-FuturistCoalitions.htm

Futurist Party and Political Coalitions

http://www.ghandchi.com/309-FuturistCoalitionsEng.htm