نیاز به رهبران و کادرهای حرفه ای برای موفقیت احزاب
http://www.ghandchi.com/1311-tashkilaate-hezbi.htm