Sam Ghandchiسام قندچي در حاشیه ی ویدیوی محمد نوری زاد درباره وضعیت بهاییان گلابگیر در مازگون کاشان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2697-nourizad-mazgun-bahaiian.htm
مطالب مرتبط: http://bit.ly/2KF0H0B     https://goo.gl/HeVU9h

 

nourizad-mazgun-bahaiian

 

امروز ویدیویی از آقای محمد نوری زاد منتشر شده که درباره وضعیت بهاییان گلابگیر در روستای مازگون کاشان است. واقعیت اینکه اجحافاتی که ایشان ذکر می کنند فقط منحصر به خود دولت در رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی حاکم بر ایران نیست، و بخشی از مردم نیز از ابتدای برقراری قوانین تبعیض آمیز علیه بهاییان، از موقعیت بهاییان سوء استفاده کرده و به بهاییان ظلم روا کردند. شخصاً مهندسی را در ایران می شناختم که شریکی بهایی داشت و همان سالهای اول انقلاب کل اموال شرکت را بنام شریک "مسلمان" کردند تا که از دست اندازی رژیم در امان بمانند، ولی آن شریک "مسلمان" بسیاری از اموال را بالا کشید و شریک بهایی دیگر دستش به جایی بند نبود که بتواند شکایت کند که تازه شکایت یک بهایی از یک "مسلمان" به کجا میرسید! گفتا «ز که نالیم؟ که از ماست که بر ماست».

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و  یکم خرداد ماه 1398
June 10, 2019

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH