Sam Ghandchiسام قندچي عدم یا مو
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2405-nothingness-or-mu.htm

Nothingness or Mu

http://www.ghandchi.com/2405-nothingness-or-mu-english.htm

پی نوشت 26 آذر ماه 1399: این مطلب کمتر از دو سال پیش منتشر شد و امروز بحثهایی در فضای مجازی راه افتاده که به نوعی به این موضوع ربط پیدا می کند. س.ق.

 

mu

 

دکارت می نویسد: "پروردگار سه چیز حیرت انگیز ساخته است: موجود از نیستی، آزادی اراده، و انسانی که خدا است" (1). از گزاره دوم آغاز کنیم. نگاهی بیاندازیم به سنجابی که به مسیر پرتاب میوه بلوطی که از درخت میافتد، خیره شده و خود را به آن میرساند. این *آزادی اراده* ی مغز سنجاب، مرتبط به هوش است، با قصد برآوردن نیاز بیولوژیک او به غذا، برای بقا. مغز انسان فراسوی آن رفته و خود را به اختراع موجودات متفکر غیربیولوژیک میرساند، همانگونه که ری کرزوایل بما نشان داده است (2)، و آن توضیحی است برای دومین گزاره دکارت: "انسانی که خدا است." اما اولین گزاره دکارت واقعاً دشوار است. به باور صاحب این قلم، نیستی وجود ندارد، و به همین دلیل قانون بقای ماده و انرژی به این خوبی در فیزیک کار کرده است. همه چیز *هست*. ما انسانها، *نیستی* را اختراع کرده ایم تا بتوانیم بهتر *آنچه هست* را، با استفاده از منطقی دوگان، توضیح دهیم. و شاید ورزکاران ذِن به همین دلیل با *مو* شروع به مدیتیشن می کنند، چرا که به اینگونه، آرامش مغزی را که به *بودن* عادت کرده، با تمرکز بر *فضای خالی* و *مو* که انتراع منطقی است، واژگون می کنند (3). 

 
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دوازدهم دی ماه 1397
January 2, 2019

 

پانویس:

 

1. دکارت و لائیکات، مردم عادی غیر روحانی یا غیرمتخصص
http://www.ghandchi.com/397-Descartes.htm

Descartes and Laity
http://www.ghandchi.com/397-DescartesEng.htm

 
2. چندین راه در فراسوی سینگولاریته طرح شده کرزوایل
http://www.ghandchi.com/1681-many-paths-beyond-singularity.htm

Many Paths Beyond Singularity as Proposed by Kurzweil
http://www.ghandchi.com/1681-many-paths-beyond-singularity-english.htm

 

3. جک لی-ذن
Jack Li: Zen Meditation
http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/Jack_Li-Zen.htm
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH