Sam Ghandchiسام قندچي برای پرزیدنت ترامپ: روحانی، گورباچف نیست
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2363-trump-rouhani.htm

For President Trump: Rouhani, is no Gorbachev
http://www.ghandchi.com/2363-trump-rouhani-english.htm

 

trump-rouhani

 
پرزیدنت ترامپ عزیز،

 

بعضی از مشاوران سیاست خارجی آمریکا به آقای حسن روحانی بعنوان گورباچف ایران نگاه می کنند و معتقدند کمک به سرپا نگهداشتن او تقدم اول در ایران است، و تصور می کنند تنها در صورتی که او با کودتایی از سوی اقتدارگرایان تهدید شود، همانطور که در پایان برای گورباچف ​​اتفاق افتاد، آن زمان یا به او کمک کنند تا دوباره به قدرت بازگردد اگر او برای چنین کمکی درخواست کند، یا از گزینه ای نظیر یلتسین حمایت کنند، اگر که چنین آلترناتیوی در صحنه سیاست ایران ظاهر شود. باید با صراحت گفت مشاوران دولت آمریکا که به سید محمد خاتمی کمک کردند تا در سال 1998 سر پا بماند، اعتقاد مشابهی داشتند و از خاتمی به عنوان امیر کبیر ایران یا گورباچف ​​ایران نام می بردند، اما کوکلاکس کلان اسلامی (1) از این فرصت برای سازماندهی قتل های زنجیره ای بهره برد تا اپوزیسیون را ساکت کند، و از محبوبیت آقای خاتمی برای قرار دادن او بعنوان رهبر دروغین اپوزیسیون و میانجی با رژیم اسلامی، استفاده کرد، و حتی از او برای دوره دوم ریاست جمهوری حمایت به عمل آورد، که جاده را برای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 2004 هموار کرد. خیزش کنونی در ایران که در دی ماه 1396 آغاز شد، نیاز به پشتیبانی آمریکا دارد همانطور که در روزهای پایانی سال گذشته شما پرزیدنت ترامپ در یک سخنرانی از خیزش96 حمایت کردید (2)، یا که ممکن است این جنبش تحلیل برود و آقای روحانی همان نقش آقای خاتمی سال 1998 را ایفا خواهد کرد، تا به رژیم اسلامی برای عبور از این طوفان سهمگین، یاری رساند.
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهاردهم آذر ماه 1397
December 5, 2018

 

پانویس:


1.
درباره کوکلاکس کلان اسلامی در ایران

http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm

 

2. مقاله زیر که در آن از حمایت پرزیدنت ترامپ از خیزش دی ماه 96 قدردانی شده در یازدهم دی ماه 1396 نگاشته شده است.

نیاز به حمایت جهانی از خیزش تاریخی ضد اسلامگرایی در ایران
http://www.ghandchi.com/1839-iran-anti-islamist-uprising.htm

Worldwide Support for Iran's Historic Anti-Islamist Uprising is Necessary
http://www.ghandchi.com/1839-iran-anti-islamist-uprising-english.htm
 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH