Sam Ghandchiسام قندچي یک اشتباه در همان اول در تظاهرات میلیونی جنبش سبز آزاد نکردن زندانیان سیاسی بود

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2286-yek-eshtebaah.htm

پی نوشت 8 آذر 1398: تسخیر باستیل را به یاد آوریم، یا رژیم زندانیان سیاسی را فوراً آزاد می کند و یا..

 

jonbeshe-sabz  

 

کی وقت آزاد کردن زندانیان سیاسی از زندانهای اوین، فشافویه، قرچک، سنندج و دیگر زندانهای رژیم ضدجمهوریت اسلامی فرا خواهد رسید؟ در سالهای 1388 و 1389 و بعد از آن درباره تجربه جنبش سبز بسیار بحث شد (1)، اما آنچه در زمان اوج جنبش سبز که شاهد تظاهرات میلیونی در تهران بودیم انجام نشد، هدایت نکردن جمعیت عظیم مردم به سوی زندانها، و آزاد نکردن زندانیان سیاسی بود، آنچه که، برعکس، در سال 1357 انجام شد، و آزادی زندانیان سیاسی، به جنبش مردم روحیه و قدرت بخشید. دلیل تجربه بد جنبش سبز در این عرصه نیز، رهبری میرحسین موسوی، اصلاح طلبان و متحدان چپی آنها بود که جنبش را گام به گام با سیاستهای غلط، تضعیف کردند، و دست آخر جنبشی که ضعیف شده بود، به راحتی سرکوب شد و دلیل اصلی، رهنمودهای غلط رهبران اصلاح طلب و متحدان چپی آنها به جنبش مردم بود، چرا که رهبری اصلاح طلبان و متحدان چپی آنها خواستار تغییر رژیم نبود (2).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

هفدهم مهرماه 1397
Oct 9, 2018

 

پانویس:

 

1. درباره جنبش سبز

https://goo.gl/8hsmQd

 

2. درباره تغییر رژیم

https://goo.gl/3ttf81

 

 

مطلب مرتبط

فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی که اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد
http://www.ghandchi.com/2236-farib-e-bozorg.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH