Sam Ghandchiسام قندچي با نهایت تأسف مشارکت مهندس طبرزدی را در ایجاد شورای ایرانشکن تجزیه طلبان، محکوم می کنم

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2172-pasokh-beh-tabarzadi.htm

پی نوشت هفتم مرداد ماه 1397

http://www.ghandchi.com/2180-moroore-nazare-tabarzadi.htm

-------------------------------------------------------

 

tabarzadi-tajziehtalaban

 

روز گذشته پیام آقای مهندس حشمت اله طبرزدی به دومین کنفرانس شورای تجزیه طلبان که خود را "شورای دموکراسی خواهان ایران" می نامد، در اینترنت پخش شده است (1). شخصاً این حرکت را همان زمان تأسیس این شورا در سال گذشته، محکوم کردم و هفته گذشته نیز  موضع خود را در پی نوشتی بر همان نوشتار، تکرار کردم (2). اما تا کنون مطمئن نبودم که شخص مهندس طبرزدی در این حرکت شرکت دارد و تصورم بر این بود که شاید ادامه این جریان ایران شکن "کنگره ملیتهای ایران فدرال" را جبهه دموکراتیک برونمرز سرخود به راه انداخته است. دلیل محکوم کردن هرگونه وحدت اپوزیسیون با جریانات تجزیه طلب بسیار ساده است. فرض کنید خانه شما را حیوانی وحشی اشغال کرده و کسی بیاید با شما متحد شود و خواستش این باشد که با شکست حیوان وحشی نصف خانه شما را صاحب شود. آیا شما با او وحدت می کنید. خیر چون او می خواهد از وضعیت کنونی شما استفاده کند و نصف خانه را صاحب شود و ممکن است بعداً حتی با آن حیوان وحشی هم توافق کند که بر نیمی از خانه که شما در آن زندگی می کنید، همچنان حیوان وحشی به حکمروایی خود، ادامه دهد. برای آن تجزیه طلب، سرنگونی حیوان وحشی و برقراری دموکراسی در کشور، هدف نیست، بلکه مقصود او صاحب شدن بخشی از خانه است، و تازه هیچ بعید نیست که خودش هم مانند همان حیوان وحشی، بعداً آن بخش خانه را که صاحب شده، اداره کند. اینها فرضیات نیست، همین چند سال پیش بود که در آفریقا، با وساطت جان کری وزیر امور خارجه اوباما، سودان جنوبی از سودان شمالی جدا شد و مردم سودان شمالی کماکان تحت حاکمیت همان رژیم استبدادی اسلامگرای عمرالبشیر باقی ماندند که سودان جنوبی را به رسمیت شناخت، و سودان جنوبی هم مشغول به صدور نفت شده و تازه حالا دعواها در داخل همان سودان جنوبی برای تقسیم آن کشور تازه تأسیس هم به راه افتاده است. حالا فرض کنید آقای یوسف بنی طٌرٌف، خوزستان را نظیر سودان جنوبی، از بقیه ایران جدا کند، هزار بار بدتر از سودان، زندگی مردم ایران خواهد شد. کشور ایران ملک مشاع همه مردم ایران است و ساکنان هیچ قسمتی از ایران نمی توانند بخشی از کشور را بدون رضایت همه، صاحب شوند، وگرنه هر وقت در هر گوشه گنجی پیدا شد، عده ای که در آن قسمت زندگی می کنند به چهارتا قداره بند خارجی قولی برای سهمی از گنج می دادند و آن تکه را کشور الاحواز خوانده و جدا می کردند. خیر، تجزیه طلبی راه بسوی دموکراسی برای ایران آینده نیست. اگر در گذشته، روسیه هفده شهر قفقاز را از ایران جدا کرد تف و لعنت مردم ایران به کشوری خارجی را به دنبال داشت، اما اگر هموطنی نظیر آقای حشمت طبرزدی وسیله ای برای جدا شدن بخشی از ایران شود، تا ابد مهر خیانت بر پیشانی اش خواهد ماند. واقعاً متأسفم و در این مورد سالهاست توضیح داده شد و حتی زمانیکه از فدرالیسم استانی حمایت می کردم روشن می گفتم با تجزیه طلبی مخالفم (3) و اگر کسی این اندازه دانش سیاسی برای تصمیم گیری در موردی به این حساسی ندارد، نباید در رهبری سیاسی اپوزیسیون دموکراتیک، شرکت کند. اقدام آقای مهندس طبرزدی را نه تنها محکوم می کنم، بلکه همه بحثهای ایشان در مورد اتحاد با نیروهای دیگر که در کلیپ پیامشان آمده از دیدگاه این قلم تا زمانیکه به این اشتباه عمده زندگی سیاسی شان توجه، و از مردم ایران عذرخواهی نکرده اند، مردود است. متأسفم به رغم دوستی که همه این سالها با ایشان احساس می کردم، دیگر نمی توانم این اشتباه بزرگ ایشان را نادیده بگیرم، مسأله خصوصی نیست و اشتباه بزرگی در عرصه عمومی است که ای کاش پیش از گرفتن چنین تصمیم ایرانشکن، با کسانیکه در این عرصه دو تا پیراهن بیشتر پاره کرده اند، مشورت کرده بودند.  بازهم تکرار می کنم که مسأله بحثی شخصی یا خصوصی نیست و اشتباه بسیار بزرگی در عرصه عمومی است که آقای طبرزدی، مرتکب شده اند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سی ام تیر ماه 1397
July 21, 2018

 

 

پانویس ها:

 

1. پیام حشمت اله طبرزدی به دومین کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران
https://www.facebook.com/iranseculars/videos/1806042186108041

https://www.facebook.com/irandf/videos/1594625303994179

 

2. جبهه دموکراتیک طبرزدی را برای شرکت در تأسیس شورای تجزیه طلبان محکوم می کنم
http://www.ghandchi.com/1694-jebhe-democratic-tabarzadi.htm

 

3. دربارهء داستان تجزیه طلبی امروز؛ نه 73 سال پیش
http://isdmovement.com/2018/0718/070918/070918-Sam-Ghandchi-Todays-Sessionism.htm
http://www.ghandchi.com/2146-tajzieh.htm 
 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH