Sam Ghandchiسام قندچي شاهزاده رضا پهلوی می تواند شورای مشترک اپوزیسیون را علیه اقدامات فراقانونی نیروهای امنیتی رهبری کند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2163-niroohaaye-amniti.htm

**گامی عملی در راه جلوگیری از بازتولید استبداد در ایران دموکراتیک آینده **

 

sattar-beheshti

 

هر دولتی در دنیا نیروهای امنیتی دارد اما آنچه در قتل فروهرها (1) و در قتل ستار بهشتی (2) به وضوح ثابت شد اقدام *فراقانونی* نیروهای امنیتی رژیم بود. در واقع باید سپاسگزار خانم پرستو فروهر (3) و خانم گوهر عشقی (4) بود که با پیگیری خود، این دو مورد را از حالت حدس و گمان اپوزیسیون بیرون آورده و رژیم را وادار کردند که به حقایق جنایاتی که نیروهای امنیتی مرتکب شده بودند، اذعان کند. دو روز پیش، از قتل فجیع خانم #مریم_فرجی (5) که در خیزش 96 بازداشت شده بود، مطلع شدیم و مردم ادعاهای رژیم را که موضوعی خانوادگی بوده، باور ندارند، و نیاز به محاکمه علنی قاتل با حضور مطبوعات آزاد بین المللی است، تا حقایق روشن شود. اما چرا می گویم شاهزاده رضا پهلوی می تواند در مورد اقدامات فراقانونی نیروهای امنیتی نقش ایفا کند. در رژیم شاه نیز ما با همینگونه اقدامات فراقانونی نیروهای امنیتی روبرو بودیم اما شخص شاهزاده رضا پهلوی در آن زمان عهده دار هیچ مقام اجرایی در کشور نبودند و معتقد به دموکراسی و حقوق بشر هستند، و در نتیجه می توانند مسؤلیت رسیدگی و بررسی را درباره موارد مشابه، در دست گیرند و بویژه آنکه برخی از همان افرادی که بخشی از نیروهای امنیتی رژیم شاه بودند امروز در صفوف سلطنت طلبان هستند و حتی روز گذشته شخصاٌ توسط یکی از آنها دوباره تهدید شدم چون در فیسبوک از یکی از سلطنت طلبانی که درباره رفتار رژیم با زنده یاد عباس امیرانتظام و شکنجه های او، نوشته بود "نوش جانش،" انتقاد کردم و گفتم دفاع از حقوق بشر شادروان عباس امیرانتظام، ربطی به این موضوع ندارد که به زعم ایشان آقای عباس امیرانتظام در زمان اعدامهای سران رژیم سابق ساکت بوده است. در واقع در ایران دموکراتیک آینده حتی ما خواهان اعدام جنایتکاران هم نیستیم یعنی با کل مجازارت اعدام مخالفیم و مطمئناً اگر کسی شکنجه یا اعدام شود نمی گوییم "نوش جانش" و با شکنجه، اعدام و هرگونه اعمال فراقانونی نیروهای امنیتی، مخالفت کرده، می کنیم، و خواهیم کرد. موضوع رفتار نیروهای امنیتی در خارج در همه این سالها نه تنها کارهایی است که عوامل رژیم ضدجمهوریت اسلامی در خارج انجام داده اند، بلکه همچنین اعمال برخی سلطنت طلبانی است که در گذشته از عوامل ساواک بوده و یا جوانتر هستند اما با آنگونه نیروها همکاری دارند. همین نوع اقدامات از سوی برخی هواداران سازمان مجاهدین خلق در خارج دیده شده است. کمونیستها نیز در تجربه نیمی از جهان در قرن بیستم، بویژه در تجربه اقدامات فراقانونی کا گ ب در شوروی و وارث کنونی آن در روسیه، پرونده ای مملو از جنایات فراقانونی نیروهای امنیتی دارند. وقت آن است که اپوزیسیون ایران اقدامی مشترک را در مورد اقدامات فراقانونی نیروهای امنیتی انجام دهد و مثلاً وقتی خانم خبرنگاری بخاطر بیان نظراتش مورد تهدید قتل توسط این افراد قرار می گیرد، همه اپوزیسیون این اقدام را محکوم و مجریان آنرا که در همین آمریکا زندگی می کنند، مورد پیگرد قضایی، قرار دهند. در واقع وقتی این نیروها مدعی اپوزیسیون بودن هستند، محکوم کردن اینگونه اعمالشان دو صد چندان اهمیت دارد. چنین شورای مشترک ضد تهدیدهای فراقانونی جریانات امنیتی وابسته به هر نیروی سیاسی پوزیسیون یا اپوزیسیون، کاری به جا است و اقدام عملی شایسته ای برای پیشگیری از بازتولید استبداد در ایران آینده دموکراتیک است، و این اقدام را همین حالا می شود در خارج و از جمله در آمریکا که شاهزاده رضا پهلوی اینجا ساکن هستند، به اجرا گذاشت. این اقدام، کاری حداقلی در مورد معضلی است که در یک قرن گذشته جامعه مدرن ایران با آن روبرو بوده و همچنان از آن در عذاب است، و بویژه از سوی هر دولتی که روی کار آمده تدوام داشته است، و حتی ایرانیان آزادیخواه در خارج از کشور با آن روبرو هستند که دلیلی بر سکوت و ترس بسیاری از هموطنان ما از بیان آزاد نظراتشان است حتی وقتی در کشورهای دموکراتیک زندگی می کنند، و امیدوارم شاهزاده رضا پهلوی قبول کنند که رهبری این مبارزه مشترک همه نیروهای معتقد به دموکراسی را که اکنون می شود در خارج از کشور سازمان داد، بر عهده گیرند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم تیر ماه 1397
July 16, 2018

 

پانویس:

 

 

1. صفحه فیسبوکی فروهرها

https://www.facebook.com/forouharha

 

2. درباره زنده یاد ستار بهشتی

https://goo.gl/QFgxoa

 

3. صفحه فیسبوک خانم پرستو فروهر

https://www.facebook.com/parastou.forouhar

 

4. گوهر عشقی مادر زنده یاد ستار بهشتی

https://goo.gl/k21Fia

 

5. #مریم_فرجی

https://goo.gl/v3ZUzm

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH