Sam Ghandchiسام قندچي محکوم کردن جنگ افروزی رژیم اسلامی، پاسیفیسم شری آروبیندو، و سؤالی از حشمت اله طبرزدی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2090-heshmat-tabarzadi-war.htm

 

tabarzadi-war

 

دوست عزیز آقای مهندس حشمت طبرزدی، امروز کلیپی از شما منتشر شده که نظرتان را در مورد موضع سلطنت طلبان، جبهه ملی، آقای اردشیر زاهدی و آقای هرمیداس باوند در ارتباط با محکوم کردن جنگ افروزی رژیم ضدجمهوریت اسلامی، مطرح کرده اید (1). اما می دانیم صرفنظر از محکوم کردن جنگ افروزان، در آغاز جنگ جهانی اول، موضعگیری در مورد اقدام عملی در صورت وقوع جنگ، به انشعاب در انترناسیونال دوم که بزرگترین تشکیلات سوسیالیستی جهان بود، منجر شد. در آغاز جنگ ایران و عراق نیز صرفنظر از جنگ افروزی آیت الله خمینی، جنبش سیاسی ایران بر سر موضع عملی هنگام وقوع جنگ، شکاف برداشت. شخصاً امروز در صورت وقوع جنگی میان آمریکا و ایران، از موضع پاسیفیسم نظیر موضع شری آروبیندو (2) در زمان جنگ جهانی دوم، پیروی خواهم کرد، یعنی در هیچ طرف نخواهم جنگید. می دانیم که اکثریت نیروهای سیاسی مترقی در دوران جنگ جهانی دوم از چنین موضع پاسیفیستی که شری آروبیندو مطرح می کرد، حمایت نکردند و علیه نیروهای محور به رهبری آلمان نازی جنگیدند یعنی به جبهه متفقینِ ضدفاشیست پیوستند. از سوی دیگر در دوران جنگ ایران و عراق، اکثریت نیروهای سیاسی اپوزیسیون ایران در کنار جمهوری اسلامی علیه عراق جنگیدند، و البته به استثناء سازمان مجاهدین خلق که طی جنگ 8 ساله، با رژیم بعثی عراق همکاری کرد. یعنی جدا از اینکه امروز تحریک به جنگ توسط جمهوری اسلامی را محکوم کنیم یا نه، که شخصاً همیشه محکوم کرده ام، اصل سؤال این است که در صورت وقوع جنگ بین ایران و اتحادی بین المللی به رهبری آمریکا نظیر جنگی که در افغانستان و عراق در دو دهه گذشته به وقوع پیوست، موضع هر یک از ما چه خواهد بود؟ برخی در اپوزیسیون ایران موضعی شبیه اکثریت اپوزیسیون در دوران جنگ ایران و عراق اتخاذ کرده اند و شما به درستی در گفتار روز گذشته خود به آنها اشاره کرده اید. اما برخی دیگر هم موضعی نظیر دوران جنگ ضدفاشیستی دارند و به تصور آنها ایران در چنین سناریویی نظیر آلمان در دوران فاشیسم هیتلری باید قلمداد شود و موضع عملی آنها نیز شرکت در جنگ در جبهه متفقین امروز یعنی جنگیدن با ایران در کنار نیروهای نظامی اتحاد به رهبری آمریکا خواهد بود (3). شکی نیست که همه ما دوست داریم با مبارزه با جنگ افروزیِ جمهوری اسلامی اجازه ندهیم نظیر دوران آیت الله خمینی به جنگی ناخواسته نظیر جنگ ایران و عراق کشیده شویم، اما بحث در این مورد است که صرفنظر از همه کوششهای ما اگر چنین اتفاقی افتاد همانطور که در زمان جنگ ایران و عراق شاهد بودیم، ما چه موضعی خواهیم داشت. دوباره تکرار می کنم که موضع این قلم در صورت وقوع چنین جنگ ناخواسته ای، پاسیفیسم نظیر شری آروبیندو خواهد بود و درباره دلیل این تصمیم خود سالهاست توضیح داده ام (4). آقای طبرزدی، موضع عملی شما در صورت وقوع چنین جنگ احتمالی ناخواسته چه خواهد بود؟

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نوزدهم خرداد ماه 1397
June 8, 2018

 

پانویس:

 

1. گفتار حشمت طبرزدی درمورد مواضع اردشیر زاهدی و سلطنت طلبان، هرمیداس باوند و جبهه ملی در تاریخ 18 خرداد 1397

https://www.facebook.com/saied.ohady/videos/10212529868462671/
https://www.facebook.com/iranseculars/videos/1745976955447898

http://www.irandemofr.com/images/videos/video%20(6).mp4

 

2. شری آروبیندو
Sri Aurobindo

 

3. فرونت های تازه نئوکان ها در واشنگتن، ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2078-neocon-new-fronts.htm

 

4. دلیل جنگ بخاطر برنامه اتمی
http://www.ghandchi.com/483-dalilejang.htm
فراسوی جنگ
http://www.ghandchi.com/357-BeyondWar.htm
Beyond War
http://www.ghandchi.com/357-BeyondWarEng.htm

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH