Sam Ghandchiسام قندچي سپاسگزاری از ری کرزوایل

سام قندچی 

http://www.ghandchi.com/2067-ray-kurzweil.htm

My Thanks to Ray Kurzweil
http://www.ghandchi.com/2067-ray-kurzweil-english.htm

 

Ray Kurzweil: Credit to Weinberg-Clark Photography
 

ری کرزوایل یکی از پیشگامان آینده نگری در دوران ماست، و در عین حال مخترع، متفکری بزرگ و یک دانشمند است. سالهاست که از خواندن کارهای دایره المعارف گونه ی ری کرزوایل (1) بسیار آموخته ام و در 16 سال گذشته این سعادت را داشته ام که آقای کرزوایل به رغم مشغله زیاد، در مورد مقالات و کتاب های فنی، علمی و فلسفی این قلم، کامنت داده اند (2).  دریافت نظر ری همیشه تاییدی برای برخی از ایده ها بود که نیاز به دانش عمیق تر از عرصه هایی از دانش داشت که ری کرزوایل اتوریته اصلی در مورد آن موضوعات است، از جمله تغییرات اکسپوننسیالی و بازگشت پرشتاب برای تولید مواد غذایی که او در وب سایت خود نیز درج کرده است (3)، و مبحث سینگولاریتی تکنولوژیک که بررسی آقای کرزوایل از کتاب این قلم در مورد واریانت جدید کمک زیادی کرد تا آن پروژه به انجام رسد (4). در یک مورد، کامنت ری درباره مقاله ای تحت عنوان "دو راه در فراسوی نقطه انفصالی" که در سال 2012 منتشر شد، هنوز هم در بالای آن مقاله دیده می شود (5) که در آن زمان اینجانب گفته بودم گزاره های ترکیبی کانت از طریق هوش بیولوژیک بهتر از هوش مصنوعی پروسه می شود، اما چهار سال بعد در سال 2016 پس از انتشار رساله ای از دانشمندان آی بی ام متوجه شدم که در آن مقاله اشتباه کرده بودم و نظر ری کرزوایل که در کامنت خود بر آن نوشتار مطرح کرده، درست بود و در مقاله ای در سال 2016 این اشتباه خود را تصحیح کرده و توضیح داده ام (6). مقاله جدیدی که دیروز منتشر شد بحث دیگری در عرصه همان گفتمان است (7). ری کرزوایل همچنین برخی نظرات تازه خود را در سایت این قلم در میان گذاشته از جمله درباره تاثیر قانون بازگشت پرشتاب بر تأمین مسکن، لباس و غذا (8)، و برخی اندیشه های تازه را نیز در مورد موضوعاتی مانند تکامل عقل سلیم (9) و خودآگاهی (10)، مورد حمایت قرار داده است. نه تنها خود را به ری کرزوایل بخاطر مطالعه آثارش، بلکه همچنین بخاطر وقتی که برای نوشتن کامنت بر کارهایم صرف کرده، مدیون می بینم. آرزو دارم که او مرگ را برای همه ما شکست دهد که سفری مادام العمر برای ری کرزوایل بوده از وقتی می خواست پدر گرانمایه خود را پس از مرگ، دوباره به شکلی به زندگی بازگرداند. در مصاحبه ای به زبان فارسی درباره آینده نگری و پایان مرگ در سال 2007، بسیاری از موضوعاتی را که آقای کرزوایل در کتاب عالی خود تحت عنوان "سینگولاریته نزدیک است" (11) مطرح کرده، مورد بحث قرار داده ام و چشم انتظار کتاب جدید او تحت عنوان "سینگولاریته نزدیکتر است،" که قرار است بزودی منتشر شود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهارم خرداد ماه 1397
May
25, 2018

 

پانویس:

 

1. آینده نگری: آنچه از دانیل بل و ری کرزوایل آموختم
http://www.ghandchi.com/1656-daniel-bell.htm
Futurism: What I have Learned from Daniel Bell and Ray Kurzweil
http://www.ghandchi.com/1656-daniel-bell-english.htm

2. مباحث سینگولاریته با کامنت های کرزوایل
http://www.ghandchi.com/900-singularity-kurzweil.htm
Singularity Topics with Kurzweil's Comments
http://www.ghandchi.com/900-singularity-kurzweil-eng.htm
 
3. بازگشت پرشتاب در توليد غذا
http://www.ghandchi.com/710-AcceleratedReturns.htm
Accelerated returns in food production
http://www.kurzweilai.net/accelerated-returns-in-food-production 
 
4. واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر- کتاب الکترونیک
http://www.ghandchi.com/human-variant-book.htm
New Variant to Meet Human Needs-An Electronic Book
http://www.ghandchi.com/human-variant-book-english.htm
 
5. دو راه در فراسوی نقطه انفصالی
http://www.ghandchi.com/711-TwoPathsBeyondSingularity.htm
Two Paths beyond Singularity
http://www.ghandchi.com/701-TwoPathsBeyondSingularityEng.htm 
 
6. بازهم حق با کرزوایل بود
http://www.ghandchi.com/1199-kurzweil-right.htm
Kurzweil was Right again
http://www.ghandchi.com/1199-kurzweil-right-english.htm
 
7. آیا در علوم جدید جایی برای متافیزیک وجود دارد، ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2064-ScienceMetaphysics.htm
Is there Room for Metaphysics in Modern Sciences, Second Edition
http://www.ghandchi.com/2064-ScienceMetaphysicsEng.htm 
  
8. پاسخ ری کرزوایل درباره قانون بازگشت پرشتاب در عرصه مسکن، پوشاک و خوراک
http://www.ghandchi.com/1970-kurzweil-scarcity.htm
Ray Kurzweil's Response about Impact of Law of Accelerating Returns on Housing, Clothing and Food
http://www.ghandchi.com/1970-kurzweil-scarcity-english.htm 
 
9. ری کرزوایل و مسأله عقل سلیم
http://www.ghandchi.com/2043-kurzweil.htm
Kurzweil and Problem of Common Sense
http://www.ghandchi.com/2043-kurzweil-english.htm

 

10. گفتگویی با ری کرزوایل در مورد خودآگاهی
http://www.ghandchi.com/708-SelfConsciousness.htm

Ask Ray | The future of human self-awareness, deeper mirrors
http://www.kurzweilai.net/ask-ray-the-future-of-human-self-awareness-deeper-mirrors

 

11. Ray Kurzweil: Singularity is Near

http://singularity.com

 

مطالب مرتبط

Ray Kurzweil

https://goo.gl/gdT2c5

ری کرزوایل

https://goo.gl/8GyCG6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH