Sam Ghandchiسام قندچي نظر آقای حسن اعتمادی درباره برخی شخصیتهای تحول خواه داخل کشور
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2042-hassan-etemadi.htm

 

hassan-etemadi

 

امروز آقای حسن اعتمادی از مسؤلین حزب سکولار دموکرات ایرانیان در نشست مهستان جنبش سکولار دموکراسی که در آن آقای محمد نوری زاد سخنران اصلی جلسه بود، نظرات جالبی در مورد دیدگاه های برخی شخصیتهای تحول طلب داخل کشور از جمله آقایان محمد نوری زاد، مهندس کورش زعیم و دکتر محمد ملکی، مطرح کردند (1). آقای اعتمادی به دو نکته اشاره داشت یکی اینکه این نیروها چندان نفوذی در میان مردم ندارند که از جمله در خیزش 96 آشکار بود (2)، و دوم اینکه این دوستان به تشکیلاتهای خارج کشور بعنوان پشت جبهه نگاه می کنند. بحث پشت جبهه را دو سال پیش آقای مهندس حشمت طبرزدی هم مطرح کرده بود و همان زمان مفصل بحث و پاسخ داده شد و نیازی به تکرار نیست (3). اما در مورد بحث داشتن نفوذ در میان مردم. آقای حسن اعتمادی درست می گویند که این جریانات چندان نفوذی در میان مردم بویژه اقشار پایینی جامعه ندارند اما دلیلش این نیست که این دوستان در داخل کشور، اصلاح طلب هستند حتی اصلاح طلبِ خارج از حکومت. مشکل این است که در جامعه دیکتاتوری نظیر ایران فعال علنی که خواهان تغییر رژیم باشد، نمی تواند بیش از آنچه این دوستان می کنند، موضع گیری سیاسی کند و البته جذابیت فکری دیدگاه های هر یک از این دوستان خود بحثی متفاوت است. با اینحال فقدان نفوذ این جریانات آشکار است و نشان می دهد که متشکل کردن جنبشی که از زمان خیزش 96 در ایران آغاز شده، یعنی حرکتی که برای تغییر رژیم به جمهوریتی سکولار و دموکراتیک است، در حیطه توان آنها نیست، یعنی تا زمانی که رژیمی استبدادی سرِکار است، تنها راه متشکل کردن چنین جنبشی سازماندهی مخفی است و نیروهایی که ذکر شد چنین جریاناتی نیستند هرچند با اصلاح طلبی اسلامی مخالفند. در پایان زمانی می شود گفت نیرویی واقعاً بین مردم نفوذ دارد که وقتی آن نیرو اعلام تظاهرات یا اعتصاب کند، فردا چنان حرکتی در داخل کشور یا در خارج کشور صورت بگیرد. در حال حاضر هیچ تشکیلاتی نه در داخل و نه در خارج کشور نمی تواند چنین ادعایی کند و در واقع در 40 سال گذشته به استثنا دوران جنبش سبز که تشکیلاتهای حزب مشارکت و حزب اعتدال ملی تا حدی در آن حرکت، توان رهبری نشان دادند، و همچنین در زمان جنبش دی ماه 96 که آنارشیستهای ایران قادر بودند در زمانهای معین حرکت را تا اندازه ای راه اندازی کرده و رهبری کنند، چنین توانی در هیچ نیروی سیاسی در داخل یا خارج دیده نشده است. و باید اضافه کرد که متأسفانه آنارشیسم اساساً با سازماندهی و تشکیلات میانه خوبی ندارد. به هر حال سخنان آقای حسن اعتمادی امروز در نشست مهستان جنبش سکولار دموکراسی بسیار شنیدنی بود و اول بار بود که در جنبش سیاسی ایران در این سالها بطور صریح این معضل تشکیلاتهای ایران بحث می شد (4). انقلاب 21 ایران (5) برای ایجاد رهبریِ درست، برای رسیدن به جمهوریت سکولار، دموکراتیک و آینده نگر (6) احتیاج به بحثهای دقیقی از این نوع در میان دست اندرکاران نیروهای جنبش سیاسی ایران دارد و بازهم لازم به تکرار نیست که ایران دو سال وقت دارد و شاید هم کمتر (7).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم اردیبهشت ماه 1397
May 13, 2018

 

پانویس:

 

1. نشست مهستان جنبش سکولار دموکراسی يکشنبه ۲۳ اردیبهشت 1397 دقیقه 02:43:39
https://youtu.be/OaQgcKicWVQ?t=9819

 

2. خیزش 96

https://goo.gl/QmJPYV

 

3. بازهم درباره تئوری غلط پشت جبهه
http://www.ghandchi.com/1132-poshte-jebhe.htm

 

4. نشست مهستان جنبش سکولار دموکراسی يکشنبه ۲۳ اردیبهشت 1397 دقیقه 02:43:39
https://youtu.be/OaQgcKicWVQ?t=9819

 

5. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm 
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm

 

6. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

7. ایران دو سال وقت دارد
http://www.ghandchi.com/2034-iran-do-saal-vaght-daarad.htm
http://isdmovement.com/2018/0518/051118/051118-Sam-Ghandchi-IRI-has-just-two-years.htm

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH