Sam Ghandchiسام قندچي درباره طرح رهبر نمادین، رهبر اجرایی و استبداد زدایی دکتر اسماعیل نوری علا برای جنبش سکولار دموکراسی ایران
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1955-raiise-namaadin.htm

 

دکتر اسماعیل نوری علا

 

چهار روز پیش بحث شد که در پی قتل عام مخالفان رادیکالتر جمهوری اسلامی در سالهای دهه شصت که با همکاری اصلاح طلبان صورت گرفت (1)، سکولارهایی که هنوز می خواستند فعالیت سیاسیِ علنی کنند انتخاب چندانی نداشتند و بسیاری از آنها به عضویت احزاب اصلاح طلب در آمدند؛ اما در دی ماه امسال، "خیزش 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرد" (2) و اصلاح طلبی طرد شد. در دوماه گذشته "رهبری احزاب اصلاح طلب توسط اعضای سکولار به چالش کشیده می شود" (3) و بخشی از این به چالش کشیدن، خروج بیشتر اعضای سکولارِ احزاب اصلاح طلب از آن سازمانها است. البته تعدادی از اعضای این احزاب پس از شکست جنبش سبز از کشور خارج شدند و بعد هم شماری از آنها از احزاب اصلاح طلب بیرون آمدند؛ اما آنها به دلیل عدم وجود احزاب پرقدرت جمهوریخواهان سکولار دموکرات در خارج که با آلترناتیوهای روشن برای تغییر رژیم کار کنند، جلب حزب مشروطه ایران و دیگر جمعهای پادشاهی خواه نظیر شورای ملی ایران، رنسانس ایرانی و جریانات دیگری نظیر "اتحاد برای دموکراسی" (4) شدند. برخی که از ایران آمده بودند همچنان به آشنایان خود می گفتند جمهوریخواه هستند اما عضو حزب مشروطه ایران بودند. متأسفانه همچنین به دلیل نحوه رشد سیاسی این افراد در رژیم جمهوری اسلامی، به راحتی در دیدگاه خود، سیستم ولایت فقیهی جمهوری اسلامی را با سیستم پادشاهی جایگزین کردند که همیشه قدرتی مافوق را در ورای رهبران انتخابی طلب می کند چه اسمش باشد ولی فقیه چه پادشاه با نقشی الهی یا شبه الهی، و بگذریم که آمریکا رهبر نمادینی ندارد و کسی مشکلی از این بابت ندارد! شماری از این افراد در رسانه های فارسی زبان بین المللی کار می کنند، از جمله رسانه هایی تفریحی که ظاهراً سیاسی نیستند، و امروز با جریانات پادشاهی خواه کار می کنند اما تصور عمومی بر این است که آنها با احزاب اصلاح طلب هستند و حتی جریانات پادشاهی خواهِ رقیب، آنها را بعنوان اصلاح طلب مورد حملات توهین آمیز و رکیک قرار می دهند. مهستان جبنش سکولار دموکراسی ایران (5) که با ابتکار دکتر اسماعیل نوری علا (6) آغاز شد هدفش ایجاد آلترناتیو مترقی جمهوری آینده نگر سکولار و دموکراتیک بود (7). روز گذشته طرحی با عنوان رهبر نمادین و رهبر اجرایی برای استبداد زدایی در این جمع مورد تصویب قرار گرفت که حتماً به دقت مورد توجه قرار دهید (8). به رغم آنکه چنین طرح هایی در خود غلط نیستند و مثلاً امروز چه در کشور جمهوری ترکیه اردوغان و چه در کشور پادشاهی عربستان سعودی چنین طرح هایی می توانند بعنوان برنامه ای برای اصلاحات اجتماعی و استبداد زادیی مطرح شوند، اما بحث حکومت آینده در ایران اساساً تأسیس جمهوری آینده نگر سکولار و دموکراتیک است (9) و نه استبداد زدایی که سالهاست اصلاح طلبان جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان رژیم پهلوی مطرح می کنند، دو رژیمی که یکی 39 سال و دومی 57 سال در ایران حکومت کرده اند (10) آنهم به شکل استبداد مخوف همراه با شکنجه و اعدام مخالفان (11). اینها بحث خصوصی نیست و واقعیاتی در عرصه عمومی طی یک قرن هستند. لطفاً اگر فرصت کردید نوشته ای را نیز که امروز در این رابطه از این قلم تحت عنوان "لحظات حساس تاریخ، رهبران سیاسی، و انقلاب 21 ایران" (12) منتشر شده، مورد توجه قرار دهید که در آن بدون رودربایستی اصل بحث مطرح شده است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

هفتم اسفند ماه 1396
February 26, 2018

 

پانویس:

 

1. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

2. خیزش 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرده است
http://www.ghandchi.com/1938-enghelabe21iran.htm

http://www.ghandchi.com/Gitimadari-Nr-5.pdf#page=7

 

3. رهبری احزاب اصلاح طلب توسط اعضای سکولار به چالش کشیده می شود
http://www.ghandchi.com/1948-chaleshe-eslahtaalabi.htm

 

4. آینده نگری تکرار راه های شکست خورده جریان *اتحاد برای دموکراسی* نیست
http://www.ghandchi.com/1917-etehade-baraye-democracy.htm

 

5. مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران

https://goo.gl/D3UQZ6

 

6. دکتر اسماعیل نوری علا

https://goo.gl/z8Et3N

 

7. درباره آلترناتیو مترقی
https://goo.gl/m6tzx9

 

8. مشروح تصويری و صوتی مذاکرات مجمع عمومی مهستان 6 اسفند 1396
https://www.youtube.com/watch?v=4reojTQpC5s

 

9. درباره جمهوری آینده نگر

https://goo.gl/Fkzxmn

 

10. وداع با اصلاح طلبان جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان رژیم پهلوی
http://www.ghandchi.com/1942-eslahtalabi.htm

 

11. مرگ بر سلطنت چه ولایی چه پهلوی

خواستار مرگ هیچ انسانی نیستم حتی بدترین دشمنانم اما خواستار مرگ نهادهای ارتجاعی هستم و درباره شعار مرگ بر نهادهای ارتجاعی به اندازه کافی توضیح داده ام و اگر هرکسی می خواهد این شعار مرگ بر نهاد ارتجاعی سلطنت در ایران را تحریف کند، کسی گول نخواهد خورد و وقت خود و خوانندگان را با هزار بار توضیح واضحات درباره تفاوت نهادها و انسانهای حقیقی تلف نخواهم کرد

http://www.ghandchi.com/1867-marg-bar-saltanat.htm
 

12. لحظات حساس تاریخ، رهبران سیاسی، و انقلاب 21 ایران
http://www.ghandchi.com/1954-lahezaate-hassase-taarikh.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH