Sam Ghandchiسام قندچي بحثهای تکراری و وقت گیر درباره آلترناتیو و نظامهای سیاسی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1920-tekraari.htm

 

اول: بحث با اسلامگرایان.  پیش از انقلاب مرتب می گفتند حکومت مذهبی از نوع اسلامی همه مشکلات دنیا را حل می کند و هرچه دلیل میاوردی و رد می کردی، آنها هم آیه ای از قران یا نقل قولی از حضرت محمد یا حضرت علی تحویلت می دادند و از شجاعت امام حسین می گفتند. بعد از انقلاب هم وقتی نتیجه در کشور آن شد که مخالفان اسلامگرایی می گفتند، ملی مذهبی ها، سازمان مجاهدین خلق و اصلاح طلبان دوباره همان حرفها را تکرار کرده و می کنند اما این بار اضافه می کنند که آنچه در ایران می بینید اسلام راستین نیست. دیگر کسی به بحثهای تکراری با اسلامگرایان ادامه نمی دهد و البته حقشان است که سازمانها و احزاب خود را داشته باشند همانگونه که بیش از 200 سال پس از برقراری جمهوری سکولار و دموکراتیک در آمریکا هنوز هواداران حکومت مذهبی مانند دیگر جریانهای حاشیه ای، وجود دارند، اما کسی وقتش را با اینها تلف نمی کند. جوانان ایران نیز امروز از اسلامگرایی و توجیه برنامه های ارتجاعی اسلامگرایی و استبداد مذهبی عبور کرده اند (1).

 

دوم: بحث با کمونیستها. مرتب می گویند حکومت کمونیستی همه مشکلات دنیا را حل می کند و همچنان دنبال کن فیکون مارکسیستی (2) هستند. هرچه درباره تجربه های شوروی و اروپای شرقی، چین، کامبوج، ویتنام، لائوس، کوبا، آلبانی و غیره دلیل آوری که در نیمی از جهان برنامه کمونیستی به قدرت رسید اما نه از عدالت اجتماعی خبری بود و نه از دموکراسی، نقل قولی از مارکس تحویلت می دهند و مانند اصلاح طلبان می گویند آنها سوسیالیسم راستین نبوده اند؛ برای این دسته از روشنفکران، کمونیسم نوعی افیون است (3). البته آنچه بعنوان دولتهای سوسیالیستی امروز در اروپا وجود دارد نوعی تکامل رژیمهای دموکراتیک با اصلاحات عدالت اجتماعی است که عمدتاً توسط سوسیالیستها و سوسیال دموکراتها به انجام رسیده و ربطی به برنامه های این جریانات ایدئولوژیک کمونیستی و بحثهای بی فایده درباره نئولیبرالیسم و چپ نو ندارد (4). آنچه هم درباره آینده نگری مورد بحث است تاریخاً از همه اندیشه بشریت بهره می برد و موضوعاتی را مدنظر قرار داده که ارسطو، کانت یا مارکس حتی اگر اشاره ای کرده اند بعنوان هدفی در ایده آل ها بوده و نه اقدامی عملی در دنیای حاضر (5). درباره اختلافات و توافقات برنامه های واقعی نظری و سیاسی آینده نگر ها و چپ نیز به کرات بحث شده است (6). برنامه های آینده نگر بر واقعیات اقتصاد فراصنعتی و سینگولاریته یعنی نقطه انفصالی متکی است و بحثی ایدئولوژیک نیست (7).

 

سوم: بحث با سلطنت طلبان و پادشاهی خواهان. مرتب می گویند پادشاهیِ ایران بهشت برین بوده است و به دو سه هزار سال پیش بر می گردند. هرچه به آنها بگویی که حتی آن زمان هم پادشاهی ایران سمبل دموکراسی در جهان نبوده، برایشان فرق نمی کند و حرفهایشان را درباره آنچه به اصطلاح رنسانس ایرانی نام گذاری کرده اند، تکرار می کنند (8)، و احیا سیستم پادشاهی ایرانی را نوشداروی معضلات ایران می خوانند و دنبال پادشاه ایده آل خود می گردند. در آخر هم تا می توانند از همه وسائل مدرن نظیر حمله های اینترنتی استفاده می کنند تا آنهایی را که با کهنه پرستی شان مخالفند، ساکت کنند و از این نظر به رژیم اسلامی در ایران و رژیم های کمونیستی شباهت دارند که از وسائل مدرن استفاده می کنند؛ اما، برای خفه کردن مدرن اندیشان.

 

چهارم: بحث با آنارشیستها. مرتب از طرح های شوراها حرف میزنند که نه فقط در کمون پاریس شکست خورد بلکه در شوروی هم که پیاده شد عملاً هیچگاه دولت را نسبت به دولتهای اروپایی تکامل نداد، که هیچ، بلکه استبدادی بدتر خلق شد و همین تجربه در چین و کامبوج و کشورهای دیگر کمونیستی تکرار شد. ایده اینکه می شود بدون دولت زندگی کرد عملاً باعث می شود که به دموکراتیزه کردن و ایجاد ساختارهای نوین مترقی و دموکراتیک در دولت توجه نشود. لیبرالها که به دومی توجه داشتند به ایده هایی نظیر کنترل و توازن قدرت، پاسخگویی مقامات دولتی، و تفکیک سه قوه در تاریخ رسیدند در حالیکه آنارشیستها سکوی پرش دیکتاتوری شدند (9). برای کمونیستها نیز که در ایده محو دولت همنظر آنارشیستها بودند گرچه آنرا بلافاصله تلقی نمی کردند، ساختن ساختارهای تازه و بهتر دولت برایشان مطرح نبود و در کشورهایی که به قدرت رسیدند، در مقایسه با لیبرالها، عقب تر رفتند و دولتهایشان یکی عقب مانده تر و ضد دموکراتیک تر از دیگری بود (10). نظرات کسانی نظیر آنتونیو گرامشی در میان کمونیستها نیز که همین ایده های آنارشیستی است (11)، اساساً حرف تازه ای نیست و در جا زدن در دیدگاه هایی است که باعث تکامل دولت نمی شود و اگر در برخی کشورهای دموکراتیک اروپایی کاربرد داشته، اساس را همان دموکراسی موجود دولت در این کشورها که بر مبنای سیستم جامع لیبرالی کانت ساخته شده، ایجاد کرده است، همانطور که مثلاً در آمریکا در ایالت آیوا هنوز در انتخابات از روش کاکوس (12) استفاده می شود اما اصل ساختار قدرت در کشور و در آن ایالت بر مبنای لیبرال دموکراسی ایجاد شده که در قانون اساسی آمریکا و آن ایالت مدون است.

 

جمع بندی: بحث درباره آلترناتیو بیش از 16 سال است بطور جدی مطرح شده است (13). واقعیت این است که بحثهای تکراری جریانات بالا همچنان ادامه خواهد داشت همانطور که در غرب و دموکراسی های دیگر نیز همه گونه نظر حاشیه ای وجود دارد مثلاً در هندوستان حتی هواداران مانی پیامبر ایرانی تا به امروز وجود دارند و در بریتانیا حتی جرج هریسون بیتل معروف مدتها هوادار هاری کریشنا بود؛ اما، امروز نه فقط برای روشنفکران بلکه برای اکثریت مردم ایران روشن است که آلترناتیو برای ایران جمهوری دموکراتیک مستقل، سکولار و آینده نگر است (14). این جمعبندی مردم نیز اساساً ربطی به بحثهای نظری ندارد و از یکسو نتیجه زندگی در رژیم پادشاهی و رژیم جمهوری اسلامی در ایران و از سوی دیگر نتیجه مهاجرتهای ایرانیان به اقصی نقاط جهان است. بحثهای کاذب سلطنت طلبانی نیز که می خواهند با دادن اطلاعات غلط از دلیل وجود پادشاهی های دموکراتیک در برخی کشورهای اروپایی، حکومت موروثی مبتنی به تبعیض بر مبنای اصل و نسب را به ایرانیان قالب کنند (15)، دیگر رنگ باخته است و برای هر فرد بی غرضی دروغپردازی های این بازی آشکار شده است، اما آنها بازهم تلاش می کنند با چسباندن خود به برخی نیروهای آینده نگر و ایجاد تشکیلاتهای مشترک با برخی از جمهوریخواهان در خارج کشور، مدتی دیگر مطرح بمانند؛ همانگونه که بخشی از اسلامگرایان تحت عنوان اصلاح طلبی مدتها از نیروهای چپ و آینده نگر در داخل کشور با ایجاد تشکیلاتهای مشترک، سوء استفاده کردند. البته پادشاهی خواهان حقشان است که احزاب خود را داشته باشند اما اتلاف وقت با آنها در تشکیلاتهای مشترک و ادامه بحثهای تکراری پادشاهی خواهی برای ایران وقتی از در میروند و از پنجره بر می گردند، نتیجه اش یا خودسانسوری است یا دعواهای بی حاصل، و هدف آنها از شرکت در تشکیلاتهای مشترک با جمهوریخواهان ادامه این بازی تمام شده است. یک حزب جمهوریخواه نباید در هیئت مشاور خود از پادشاهی خواهان دعوت کند و به ادامه این بازی های بیهوده، کمک کند. حکومت موروثی یعنی تبعیض بر مبنای اصل و نسب و برای ایران پایان یافته است و احیا حکومت موروثی در ایران با رأی آزاد مردم نه تنها دموکراسی نیست بلکه مشروعیت دادن به بازگرداندن رژیمی ارتجاعی است همانطور که بازگرداندن حجاب اجباری به ایران حتی از طریق رأی آزاد اقدامی ارتجاعی و ضد دموکراتیک بود (16). یکبار در 10 ماه پیش هنگام انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه 1396 این بازی های شاهزاده رضا پهلوی و پادشاهی خواهان باعث شکست جنبش تحریم انتخابات شد (17) و این بار نیز در خیزش 96 دوباره همین بازی ها، به رهبری انقلاب قرن 21 ایران که تازه آغاز شده لطمه زد و فعالیت تازه جمهوریخواهان سکولار و دموکرات با بیانیه فوری و بدون فکر و بدون مشورت از سوی مسؤلین جنبش سکولار دموکراسی ایران در هفتم دی ماه 1396 که در ارتباط با خیزش 96 منتشر شد و تشکیلات مشترک با پادشاهی خواهان را تجویز کرد، به رهبری این حرکت تازه نیز آسیب وارد آورد، و مدتی طول خواهد کشید تا دامنه خسارات این اشتباه درک شود (18). به هر حال دیر یا زود حزبی آینده نگر (19) در داخل و خارج ایران به موضوعات واقعی مورد نیاز جمهوری مستقل دموکراتیک، سکولار و آینده نگر خواهد پرداخت بجای آنکه با بحثهای تکراری 40 سال گذشته وقت خود را تلف کند. عیسی به دین خود، موسی به دین خود.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

شانزدهم بهمن ماه 1396
February 5, 2018

 

پانویس:

 

1. دختر خيابان انقلاب، نماد عبور از دیکتاتوری
http://isdmovement.com/2018/0118/012418/012418-Sam-Ghandchi-The-Symbol-of-democracy.htm

ایران در 39 سالگی انقلاب 57 از دیکتاتوری عبور می کند

http://www.ghandchi.com/1890-az57oboormikonim.htm

 

2. کن فیکون مارکسیستیِ ایران
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm
http://isdmovement.com/2017/0417/040717/040717.Sam-Ghandchi-Marxists-Armageddon.htm
https://drive.google.com/file/d/0BzL280jIylYBODc4N1lnRzNDcU0/view

 

3. کمونیسم افیون روشنفکران ایران-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/616-CommunismOpiate.htm

 

4. بحثهای بیفایده درباره نئولیبرالیسم و چپ نو
http://www.ghandchi.com/1294-neoliberalism-chapeno.htm

 

5. مارکسيسم و آينده نگری
http://www.ghandchi.com/793-marxism-futurism.htm
Marxism and Futurism
http://www.ghandchi.com/793-marxism-futurism-eng.htm

 

6. آینده نگرها و چپ: اختلافات و توافقات
http://www.ghandchi.com/1484-futurists-and-left.htm
Futurists and the Left: Differences and Agreements
http://www.ghandchi.com/1484-futurists-and-left-english.htm 

 

7. حزب آینده نگر در پی هدفی که مارکس به آینده دور موکول می کرد
http://www.ghandchi.com/1677-marx-omission-futurist-party.htm 
Futurist Party Aims for What Marx Deferred to Distant Future
http://www.ghandchi.com/1677-marx-omission-futurist-party-english.htm

 

8. اول سکولار دموکراسی یا اول حل مشکلات چند هزار ساله
http://www.ghandchi.com/1457-chand-hezaar-saleh.htm
http://isdmovement.com/2017/0617/061207/061217.Sam-Ghandchi-Secular-democracy-or-cultural-renaissance.htm

 

9. Understanding Hitlerís Anti-Semitism
https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/hitler-holocaust-antisemitism-timothy-snyder/404260/
  
 

10. نقدی بر تئوری دولت مارکسیستی
http://www.ghandchi.com/1310-teorie-dolat.htm

دولت و دموکراسی
http://www.ghandchi.com/263-StateDemocracy.htm

 

11. آنارشیسم

https://goo.gl/mofjqs

 

12. Iowa Caucus

 

13. آلترناتیو سیاسی در قرن بیست و یکم
http://www.ghandchi.com/1189-political-alternative-21st.htm
Political Alternative in 21st Century
http://www.ghandchi.com/1189-political-alternative-21st-english.htm
رضا پهلوی آلترناتيو دموکراتيک ايران را نمايندگی نمی کند
http://www.ghandchi.com/741-reza-pahlavi-not-democratic-alternative.htm
Reza Pahlavi Does not Represent Iran's Democratic Alternative
http://www.ghandchi.com/741-reza-pahlavi-not-democratic-alternative-eng.htm
My Response to Initiatives to Form a Viable Iranian Alternative
http://www.ghandchi.com/162-initiatives.htm

Are Melli-Mazhabis And Reza Pahlavi Alternatives For Iran - January 12, 2002
http://www.ghandchi.com/103-Alternative.htm

 

14. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm

Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm

 

15. بازگرداندن حکومت موروثی همانقدر ضد دموکراتیک است که بازگرداندن حجاب در 57 بود
http://www.ghandchi.com/1907-no-return-to-hereditary-rule.htm

 

16. همانجا

 

17. چرا، و چگونه، تحريم انتخابات شکست خورد؟
http://isdmovement.com/2017/0517/052217/052217.Sam-Ghandchi-Why-tahrim-was-defeated.htm 
http://www.ghandchi.com/1434-chera-na-chegooneh.htm

 

18. امیدوارم خیزش هفتم دی ماه به همان دلیل تحریم انتخابات اردیبهشت ماه شکست نخورد
http://www.ghandchi.com/1834-dalile-shekast.htm

 

19. درباره پلاتفرمی برای حزبی آینده نگر

https://sites.google.com/site/futuristparty

درباره آینده نگری

https://goo.gl/qlp23Z 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH