Sam Ghandchiسام قندچي پاسخی به آقای خبات محمد زاده در مورد آلترناتیو آنارشیستی در ایران
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1894-khabat-mohammadzadeh.htm

 

امروز مقاله ای را از آقای خبات محمد زاده تحت عنوان "جامعه ایران تنها راه منطقی جلوی پایش جنبش آنارشیستی است" در سایت "عصر آنارشیسم،" مطالعه می کردم (1). نویسنده از زندانیان سیاسی ایران، اما با نظرات ایشان آشنایی ندارم و آنچه در اینجا بحث می شود صرفاً بر آنچه در مقاله مورد اشاره آمده، متکی است. آقای محمد زاده می نویسد "دولت در بطن و ذات خود ضد آزادی و دموکراسی است." اگر منظور این است که حتی دولت دموکراتیک آزادی انسانها را بر اساس قوانین دموکراتیک محدود می کند، درست است، اما دقیقاً به همین دلیل بر دولت دیکتاتوری ارجحیت دارد، و سؤال این است که آیا کمونی که این مقاله توصیه می کند تضمین بهتری برای دموکراسی است یا که می تواند نسخه ای برای دیکتاتوری باشد. آقای محمد زاده می نویسد "آگاهی آنارشیستی به ما آن آگاهی انقلابی را می‌دهد که خود را سازمان دهیم برای رسیدن به آزادی و جامعه خودمدیریتی و ‌تشکیل انجمن ها و کمون های آزاد در محله و شهر و روستا و محل کار و آموزش." آیا فقط با آگاهی می توان تضمین کرد که آن کمونهای آزاد خود دیکتاتوری های خودکامه ای نشوند؟  و بعد درباره انقلاب و احزاب اینگونه ادامه می دهد "جامعه ایران، جامعه ای که انقلابات تاریخ ما قبضه شده و رنج مبارزه ما به دست احزاب و گروها و سازمان های غیر مردمی دزدیده شده، به آگاهی آنارشیستی نیازمندیم." کدام حزب غیر مردمی نتیجه مبارزات مردم ایران را در انقلاب 57 دزدید. اصلاً ما حزبی قابل ذکر نداشتیم و انقلاب را نیز جامعه روحانیت ایران صاحب شد که از طریق شبکه مساجد قدرت را قبضه کرد. اتفاقاً معضل سیاسی ایران نداشتن احزاب سکولار و دموکراتیک است. اینکه رژیم اسلامی به احزاب سکولار اجازه حیات نمی دهد به این معناست که آنها مجبورند مخفی باشند همانگونه که جمع های آنارشیستی آنگونه اند، اما دقیقاً هسته ها، سازمانها و احزابی با برنامه دموکراتیک، سکولار و آینده نگر مورد نیازند و نه آنکه متشکل شدن هدفش، نفی حزبیت باشد. حالا آیا این کار ساده است؟ خیر ولی راه اندازی تشکیلات ضد تشکیلات آنارشیستی هم کار ساده ای نیست و چه بسیار که چنین کاری سکویی شده است برای فاشیسم (2). همانگونه که دو روز پیش در نوشتاری تحت عنوان "آینده نگری، آنارشیسم و سکولار دموکراسی" (3)، بحث شد نه تنها جنبش جوانان ایران به درستی می خواهد از نو خود را تعریف کند بلکه به حق از تشکیلاتهای گذشته خسته شده و راهی نو در پیش گرفته است اما نباید فراموش کرد آنچه تاریخ 300 سال گذشته در غرب نشان داده، این است که بین دولت های دیکتاتوری هیتلر و استالین با دولت های دموکراتیک اروپایی و آمریکا تفاوت وجود دارد و اینکه در دومی ها نیز ستم و استثمار طبقات مختلف در شالوده شان هست، به این معنا نیست که با اولی ها تفاوتی ندارند، و این درسی است که از کوره های آدم سوزی آلمان هیتلری تا بیش از نیم قرن استبداد کمونیستی بلوک شرق به ما آموخته است، یعنی ادعای آنارشیسم که همه دولتها و همه احزاب یکسانند، غلط است. و دیگر آنکه برای حل معضل پایه ای تر عدالت اجتماعی که هم در اولی ها و هم در دومی ها مسأله است، باید در پی پلاتفرمی آینده نگر (4) بود نه آنکه هرگونه برنامه حزبی را مردود دانست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

چهارم بهمن ماه 1396
January 24, 2018

 

پانویس:

 

1. خبات محمدزادە: جامعه «ایران» تنها راه منطقی جلوی پایش جنبش آنارشیستی است

http://asranarshism.com/1396/10/14/demonstration-in-iran-25
جامعە (ایران) که تنها راه جلوی پایش جنبش آنارشیستی است ؛ چرا که در طول تاریخ مبارزات اجتماعی ایران ، همیشه انقلاب از سوی چهره های جدید قدرت و دیکتاتور قبضه شده و رنج و مبارزه آزادی خواهان دزدیده شده است .
جامعه ایران امروز بیش از پیش پتانسیل شورشی و انقلابی را در خود می پروراند و هر لحظه آماده انقلاب و دگرگونی است. با توجه به سرکوب و در نطفه خفه کردن وحشیانه ندای آزادی خواهانه جامعه، هر روز بیشتر شعار آزادی و رهایی از ستم و سلطه سر داده خواهد شد.
اما برای اینکه انقلاب ستمدیدگان و گرسنگان به بیراهه نرود و گام درستی به سمت آزادی برداریم، انقلاب ما تشنه آگاهی انقلابی ست . تشکیل انجمن ها و کمون ها و سازمان های خود جوش مردمی در هر جا و مکانی لازمه ی انقلاب ما پابرهنگان است.
با اجازه ندادن به گروه ها و احزابی که با ماسک و نقاب دموکراسی و آزادی خواهی می خواهند رهبری انقلاب را به دست گرفته و در راستای منافع خود به آن جهت دهند، انقلاب را پویا و آزاد نگه داریم .
دولت در بطن و ذات خود ضد آزادی و دموکراسی است و طبقه‌ی حاکمی است که بر رنج زحمتکشان و ستمدیدگان سلطه خود را بنیان می‌گذارد.
نه تنها تشکیل آن برای حفاظت و امنیت ما زیر خط فقر نگه داشته شده‌ها نیست، بلکه امنیت جامعه را تهدید می‌کند و مانند دیو دو سر به آزادی مردم حمله می‌کند.
پلیس و سرباز و ارتش و زندان و… را برای حفاظت از خود و سرکوب آزادی های اجتماعی تشکیل داده است .
آگاهی آنارشیستی به ما آن آگاهی انقلابی را می دهد که آینده انقلاب فرودستان از آن پابرهنگان خواهد بود و ما گرسنگان به هیچ رهبری و حزب پیش‌آهنگ و گروه و دسته ای نیاز نداریم، که این ها جز ابزاری برای سرکوب و نهادی برای استثمار ما نیستند و آزادی و برابری از نهاد های قدرت و حاکمیت بیرون نمی آید.
اگاهی آنارشیستی به ما آن آگاهی انقلابی را می‌دهد که خود را سازمان دهیم برای رسیدن به آزادی و جامعه خودمدیریتی و ‌تشکیل انجمن ها و کمون های آزاد در محله و شهر و روستا و محل کار و آموزش .
به ما آن آگاهی انقلابی را می دهد که انقلاب ما برای نابودی آن سیستم‌های سلسله مراتبی و نظام مرد سالار و رهبر و سرور و ارباب است که جامعه را به گله هایی برای سلطه و بهره کشی تبدیل کرده است.
بله ما جامعه ایران، جامعه ای که انقلابات تاریخ ما قبضه شده و رنج مبارزه ما به دست احزاب و گروها و سازمان های غیر مردمی دزدیده شده، به آگاهی آنارشیستی نیاز مندیم.
نباید فراموش کنیم که احزاب و جریان های سیاسی نه تنها برای تدارک و آماده‌سازی انقلاب نیستند بلکه خود را برای قبضه و منحرف کردن انقلاب سازماندهی کرده و می کنند، تا تکرار تاریخ را بار دیگر به نظاره ننشینیم.
خبات محمدزادە

 

2. Edward Edelman: Understanding Hitler’s Anti-Semitism
https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/hitler-holocaust-antisemitism-timothy-snyder/404260

 

3. آینده نگری، آنارشیسم و سکولار دموکراسی
http://www.ghandchi.com/1887-ayandehnegari-anarchism.htm

 

4. درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرم آینده نگر

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH