Sam Ghandchiسام قندچي جنگ سرد جدید و اقدام مسلحانه
 سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1716-new-cold-war-armed-action.htm

New Cold War and Armed Action

http://www.ghandchi.com/1716-new-cold-war-armed-action-english.htm

 

جنگ سرد

 

این بحث با صدای بلند اندیشیدن است و نه موضع سیاسی و مشتاق شنیدن دیدگاه های خوانندگانم. شاید زود باشد که چیزی در این باره گفت، اما بنظر میرسد وارد دوران جنگ سرد تازه ای شده ایم که در یکسو ایالات متحده آمریکا و متحدانش قرار دارند و در سوی دیگر روسیه و متحدانش از جمله ایران، سوریه و دیگران قرار گرفته اند، در حالیکه چین و اروپا عمدتاً از نظر سیاسی خنثی عمل می کنند و البته نه در همه مناطق. در اواسط قرن بیستم، جنگ سرد همزمان بود با خیزش جنبشهای آزادیبخش که اساساً مبارزه مسلحانه بود. در مقایسه، بنظر میرسد در این جنگ سرد تازه، اقدام مسلحانه عمدتاً از سوی نیروهای ارتجاعی اسلامگرا نظیر داعش و حزب الله انجام می شود و جنگ مسلحانه با آنها نیز اساساً توسط آمریکا و/یا روسیه و متحدانشان صورت می گیرد که ممکن است حتی اسلامگرایان دیگر را هم دربرگیرد. گرچه مقاومت مسلحانه توسط برخی جنبشهای آزادیبخش نظیر کردها در سوریه مشاهده می شود، اما این امر بیشتر استثنا است تا قاعده. بنظر می رسد که در دوران جنگ سرد جدید، جنبش مردمی اساساً بدون خشونت است و نه اقدام مسلحانه چه کسی در ایران و روسیه زندگی کند چه در آمریکا.

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

سیزدهم آذر ماه 1396
December 4, 2017

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH