Sam Ghandchiسام قندچي "شورای دموکراسی خواهان ایران" چیست؟
 سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1693-shoraye-democracy-khahan.htm

 

روز گذشته صدای آمریکا (1) خبر جلسه جمعی را بنام "شورای دموکراسی خواهان ایران" که روز شنبه 18 ماه نوامبر یعنی دو روز پیش در شهر کلن آلمان برگزار شده، منتشر کرد؛ و همزمان در همان گزارش خبر کنگره پنجم سکولار دموکراتها را که در 28 ماه اکتبر در همان شهر کلن برگزار شده بود، یعنی حدود یک ماه بعد از وقوع، انتشار داده است (2)، و بخاطر همزمانی در گزارش دهی ممکن است برای بینندگان این تصور به وجود آید که این دو جلسه با هم ارتباطی داشته اند. تا آنجا که به همزمانی دو جلسه مربوط می شود، تصادفاً در فاصله یک ماه در یک شهر برگزار شده اند و اگر دو سه نفری هم باشند که در هر دو شرکت کرده اند، به معنی ارتباطی بین دو جلسه نبوده و نیست. برای اطلاع در مورد فعالیتها و شخصیتهای سکولار دموکراتها که 5 سال است کنگره های خود را دارند، می توانید به لینکی که در پانویس آمده مراجعه کنید (3). اما "شورای دموکراسی خواهان ایران" نام جدیدی است و شرکت کنندگان آن هم قبلاً از عنوان "کنگره ملیتهای ایران فدرال" (4) استفاده می کردند که در گذشته درباره اش مفصل بحث شده است (5) و البته سالهاست اساساً فعالیتی ندارند و گروه های تجزیه طلبی (6) که تشکیل دهنده آن بودند حیات مستقل خود را ادامه می دهند، و به هر حال به جنبش سکولار دموکراسی ایران که لینک سایت آن در زیر آمده و دکتر اسماعیل نوری علا منتشر می کند، ربطی ندارند (7).


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
بیست و نهم آبان ماه 1396
November 20, 2017

 

 

پانویس:

 

1. صدای آمریکا

https://goo.gl/UiYqWG

VOA Persian

https://goo.gl/AwFpNk

 

2. گزارش صدای آمریکا از نشست های اپوزیسیون در کلن آلمان
https://www.youtube.com/watch?v=jCYt2Ny7UZw&feature=youtu.be

 

3. درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان و جنبش سکولار دموکراسی ایران

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

4. کنگره ملیتهای ایران فدرال
http://www.iran-federal.org

 

5. درباره کنگره ایران فدرال

https://goo.gl/XZWfrS

 

6. تجزیه طلبی

http://goo.gl/hT7EZa

Separatism

https://goo.gl/fis1ai

 

7. سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران

http://isdmovement.com

 

 

مطلب مرتبط
جبهه دموکراتیک طبرزدی را برای شرکت در تأسیس شورای تجزیه طلبان محکوم می کنم
http://www.ghandchi.com/1694-jebhe-democratic-tabarzadi.htm

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH