Sam Ghandchiسام قندچي سپاسگزاری از دوست عزیزم احمد تقوایی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1623-ahmad-taghvaei.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/NE5Rus

 

ahmad-taghvaei

 

چه بسیار اتفاق می افتد که می خواهیم از دوست یا خویشاوندی سپاسگزاری کنیم و آنقدر تعلل می کنیم که دیر می شود. سه سال پیش درباره تلاشهای دوست بسیار عزیزم آقای احمد تقوایی برای وحدت جمهوریخواهان سکولار و دموکرات در ایران نوشتم (1)، اما واقعاً سخت است که حق را درباره خدمات او به جنبش سیاسی ایران و دوستی شخصی به این قلم، ادا کنم، دوستی که چهل و اندی سال همیشه در کنارم بوده و هست، ازجمله در روزنامه ای بنام ندای آزادی (2)، که چند ماه بعد از انقلاب منتشر می کردیم. از احمد تقوایی بسیار آموخته ام. وقتی کتاب "کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران" (3) را در سال 1359 در تهران می نوشتم، هر روز خانه او بودم و سطر به سطر آن را با هم بحث می کردیم. اولین نوشتار مختصری را که در تهران در نفی مارکسیسم و کمونیسم و در طرح آینده نگری در همان سال نوشتم، از حمایت او برخوردار شدم، و مدتها در موردش بحث کردیم و با هم امضا کردیم هر چند آن نوشته دو صفحه ای متأسفانه باقی نمانده است. بعد هم در تلاش مشترکی که در نوشتاری در مورد دوست عزیز آقای مهدی خانباباتهرانی ذکر کرده ام، با هم بودیم، که البته شخصاً زود از آن حرکت بیرون آمدم (4). بعد ها نیز در خارج کشور همیشه در مورد تلاشهایم در عرصه آینده نگری با هم از نزدیک تبادل نظر می کردیم و هنگامیکه پلاتفرم پیشنهادی برای حزب آینده نگر (5) را در سال 2001 نوشتم، احمد تقوایی تنها کسی بود که دقیق مطالعه کرد و بندهای زیر را در آنزمان پیشنهاد کرد که به متن اضافه شد:

 

*اعلام دارائى و فعالیت هاى تجارتى مسئولین دولتى
*گروه ناظر خزانه دارى فدرال
*قوانین آنتی تراست
*صندوق ملی-سهامی
*تحقیقات تامین شده از طریق صنایع

 

پلاتفرم پیشنهادی حزب آینده نگر نتیجه بسیاری از تجربیاتی است که هم در جنبش سیاسی ایران و هم در جنبش بین المللی به دست آمده است. از جمله در نوشتاری تحت عنوان "اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتا گرائی" (6) که در سال 1362 نوشتن ویرایش نخست آن تمام شد، نشان داده شده که چگونه از همان آغاز شکل گیری احزاب کمونیستی، نقد برنامه گوتا توسط مارکس و انگلس باعث گرایشی بسوی دیکتاتوری شد، و بعدها احزاب لنینی حتی رسماً اصطلاح "دیکتاتوری پرولتاریا" را در برنامه حزبی خود داشتند. البته رهبران حزب سوسیال دموکرات آلمان که به قول لنین نقد مارکس بر برنامه گوتا را مخفی کرده بودند، برنامه احزاب سوسیال دموکرات را چند بار تغییر می دهند. در میان همه آن پلاتفرمها، مطالعه برنامه ارفورت بر پلاتفرم پیشنهادی این قلم تأثیر بیشتری داشته است، هر چند برنامه های حزب دموکرات آمریکا که توماس جفرسون تأسیس کرد نیز منبع الهام بوده است، و البته پژوهش نه تنها در نقد مارکسیسم و اقتصاد دولتی (7)، بلکه در عرصه سکولاریسم (8) و دموکراسی (9) و بویژه مطالعه کارهای دانیل بل و ری کرزوایل درباره جوامع فراصنعتی، سینگولاریته، علوم و تکنولوژی های جدید و آینده نگری، و از همه مهمتر تجربه انقلاب ایران که در کتاب ایران آینده نگر (10) به تفصیل بحث شده، مبانی طرح پلاتفرم پیشنهادی را برای حزبی آینده نگر (11)، شکل داده است.

 

لازم به یادآوری است که نوشتار آقای احمد تقوایی در فوریه 2007 تحت عنوان "بحران سوسیال – دمکراسی و احزاب آینده نگر" بسیار خواندنی است (12) و به همه دوستانی که امروز در جنبش سکولار دموکراسی ایران (13) و حزب سکولار دموکرات ایرانیان (14)، در تدارک پلاتفرمی برای حزبی آینده نگر (15) هستند، مطالعه آن مقاله توصیه می شود. همانطور که به تازگی در مورد اختلافات و توافقات آینده نگرها و چپ مطرح شد، چپ در عرصه سیاست توامندی بیشتری نشان داده، که نه تنها در احزاب سوسیال دموکرات اروپایی می توان مشاهده کرد بلکه در فراکسیون چپ در حزب دموکرات آمریکا نیز دیده می شود؛ و از سوی دیگر، توان آینده نگرها در اندیشه مترقی بیش از آنچه در وحله نخست ممکن است جلب توجه کند، غیر قابل کتمان است (16).

 

با آرزوی سلامتی و شادی برای دوست ارجمندم آقای احمد تقوایی.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
بیست و پنجم شهریور ماه 1396
September 17, 2017


پانویس:

 

1. حمایت از تلاشهای احمد تقوایی برای اتحاد جمهوریخواهان سکولار دموکرات
http://www.ghandchi.com/834-ahmad-taghvaei.htm

 

2. هنوز ایران نیویورک تایمز ندارد یا به یاد ندای آزادی
http://www.ghandchi.com/1492-nedaye-azadi.htm

 

3. کتاب کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIran.htm 
Kurds and Formation of Central Government in Iran-Second Edition
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIranEng.htm

 

4. آشنایی ام با مهدی خانبابا تهرانی
http://www.ghandchi.com/1146-mehdi-khanbaba-tehrani.htm

 

5. پلاتفرمی پیشنهادی برای حزب آینده نگر
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegar.htm
A Suggested Futurist Party Platform
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegarEng.htm

 

6. اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتا گرائی
http://www.ghandchi.com/299-Marxism.htm
Marxist Thought & Monism
http://www.ghandchi.com/299-MarxismEng.htm

 

7. اقتصاد دولتی ستون اصلی استبداد در ایران
http://www.ghandchi.com/386-StateEconomy.htm
State Economy as the Foundation of Despotism
http://www.ghandchi.com/386-StateEconomyEng.htm  

 

8. سکولاریسم چیست؟
http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm
What is Secularism
http://www.ghandchi.com/302-SecularismEng.htm

 

9. دموکراسی حکومت مردم نیست، قضاوت مردم است
http://www.ghandchi.com/313-Judgment.htm
Democracy is Not People's Rule, It is People's Judgment
http://www.ghandchi.com/313-JudgmentEng.htm

 

10. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

11. پلاتفرمی پیشنهادی برای حزب آینده نگر
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegar.htm
A Suggested Futurist Party Platform
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegarEng.htm

  

12. احمد تقوایی: بحران سوسیال – دمکراسی و احزاب آینده نگر
https://iranscope.blogspot.com/2013/07/blog-post_12.html

 

13. جنبش سکولار دموکراسی ایران
http://isdmovement.com

 

14. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

 

15. سایت تدارک پلاتفرمی برای حزبی آینده نگر

A planning site for a Futurist Party for Iran
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

16. آینده نگرها و چپ: اختلافات و توافقات
http://www.ghandchi.com/1484-futurists-and-left.htm
Futurists and the Left: Differences and Agreements
http://www.ghandchi.com/1484-futurists-and-left-english.htm 
 

 

مطلب مرتبط
ویزیون یا دیدگاه های آینده نگر
http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/fut.htm

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH