Sam Ghandchiسام قندچي گندکاری تازه برخی کمونیستهای ایران در حمایت از رفراندوم کردستان عراق
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1538-referendum-kurdistan.htm

بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm

پی نوشت سوم ماه دسامبر 2018: این مطلب بیش از یکسال پیش در زمان همه پرسی استقلال کردستان عراق نوشته شده است اما یادآوری آن پس از اعلام اتحاد 10 جریان سیاسی کمونیستی و قومگرا در شانزدهم ماه نوامبر امسال لازم است: https://goo.gl/PhT699

 

tajzieh

 

کمونیستهای ایران در انقلاب ارتجاعی 1357 اساساً در صفوف اسلامگرایان رکاب زدند (1) و 38 سال است مردم ایران تاوان آن گندکاری کمونیستهای ایران را می دهند، لغزشی که از روز تأسیس حزب توده در سال 1320 آغاز شد، و در انقلاب 1357 به اوج خود رسید و همچنان امروز با حمایت بخشی از کمونیستهای ایران از اسلامگرایان اصلاح طلب جمهوری اسلامی، از یکسو، و حمایت دسته دیگری از کمونیستهای ایران از اسلامگرایان سازمان مجاهدین خلق، از سوی دیگر، ادامه دارد. مضافاً آنکه سالهاست بخش بزرگی از کمونیستهای ایران از لغزش بزرگ خود در 1357 درس نگرفته اند و از جریان ارتجاعی مشابه اسلامگرایی یعنی قومگرایی و تجزیه طلبی قومی (2)، در خاورمیانه، حمایت می کنند. تجزیه طلبی ابداً حرکتی مترقی در خاورمیانه نبوده و نوعی استقلال طلبی عشیرتی است که به تکامل مدرن ترکیه، سوریه، عراق، ایران و دیگر کشورهای منطقه لطمه می زند، به جنگهای داخلی و کشمکشهای مرزی دامن میزند، و به شکل گیری افغانستان های تازه ای در منطقه منجر می شود. شعار های غلط حق تعیین سرنوشت (3) که حتی از سوی کسانی نظیر خانم شیرین عبادی در توجیه حمایت این ایرانی برنده جایزه صلح نوبل از تجزیه طلبی به کار برده می شود، بارها نقد شده و با بی اعتنایی روبرو شده است. آیا خود تجربه حمایت از نیروی ارتجاعی اسلامگرا در انقلاب 1357 ایران کافی نبود که بخش بزرگی از کمونیستهای ایران این بار از نیروهای سیاسی عقب مانده قومگرا و حرکت ارتجاعی تجزیه طلبی قومی، حمایت می کنند. متأسفانه بخش بزرگی از کمونیستهای ایران در 40 سال اخیر هرچه بیشتر نشان داده اند که از آلترناتیوی مترقی (4)، بیشتر و بیشتر فاصله گرفته اند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم مرداد ماه 1396
August 18, 2017


پانویس:

 

1. ایران آینده نگر: کتابی درباره انقلاب ارتجاعی 1357 ایران
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN:
A Book about Iran's 1979 Reactionary Revolution
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

2. چرا تجزیه طلبی را محکوم باید کرد -ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/696-Separatists.htm

 

3. ندانمکاری دوباره شیرین عبادی این بار درباره رفراندوم کردستان عراق
http://www.ghandchi.com/1517-shirin-ebadi-kurdistan.htm

 

4. در ساختن آلترناتیوی مترقی شرکت کنیم
http://www.ghandchi.com/1510-alternative-moteraghi.htm
 

مطالب مرتبط
آقای مهتدی حمایت از همه پرسی اقلیم کردستان عراق دخالت در امور داخلی آن کشور است
http://www.ghandchi.com/1374-abdullah-mohtadi.htm

 

فدرالیسم در برنامه پیشنهادی حزب آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/754-federalism-va-iran.htm 
Federalism in the Platform of Iran's Futurist Party
http://www.ghandchi.com/754-federalism-va-iran-eng.htm

 

لزوم تشکيل جبهه ای متحد برای مقابله با تجزیهء ایران
http://www.ghandchi.com/1225-jebhe-zede-tajzieh-iran.htm
http://isdmovement.com/2016/1116/110416/110416.Sam-Ghandchi-An-anti-separationist-coalition-is-needed.htm
United Front to Confront Breakup of Iran
http://www.ghandchi.com/1225-jebhe-zede-tajzieh-iran-english.htm 
 

تجزیه طلبی
http://goo.gl/hUvoYF
Separatism
http://goo.gl/JvRSqW
 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH