Sam Ghandchiسام قندچي تبریک به پرنسس نور پهلوی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1467-princess-noor-pahlavi.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2LwdAur

 

rodin

 

در خبرها تصاویر تازه ای را از پرنسس نور پهلوی فرزند شاهزاده رضا پهلوی و یاسمین پهلوی و نوه محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح پهلوی، ملاحظه کردم. شخصاً شغل پدر را انتخاب نکردم و دو شغل در زندگی داشتم یکی کار کامپیوتری بود و دیگری هم ژورنالیسم. اگر هم احتیاجی به شغل نداشتم، به موضوع مورد علاقه ام که فلسفه است می پرداختم. حتی درگیر شدن در سیاست هم مورد علاقه ام نبود و شاید اگر در ایران متولد نشده بودم، اینهمه در عرصه سیاست فعال نمی شدم. البته فلسفه سیاسی دموکراسی و عدالت اجتماعی برایم مهم بوده و هست، با اینحال علاقه اصلی ام آینده نگری و موضوعات متافیزیک در فلسفه و ارتباط آنها با علم است. واقعاً دلیل آنکه بسیاری از ما دچار افسردگی می شویم این است که کارهایی را انجام می دهیم که علاقه مان نیست. در جامعه قرون وسطی، فرزند در کاری وارد می شد که آبا و اجداد درگیر آن بودند و حتی در دوران قاجار همچنان مقامات دولتی نظیر حاکم ایالات هم موروثی بود. در دستگاه سلطنتی بریتانیا هنوز شاهزادگان قرار است انتخاب زوج خود را نیز با ملاحظاتی نظیر ازدواج با باکره ای از اشراف که معتقد به کلیسای کانتربری باشد و شرایط دیگر انجام دهند و البته شاهزادگانی نیز بوده اند که از خیر همه این حرفها گذشتند و از مقام سلطنتی استعفا دادند. دنیای مدرن بر انتخاب شخصی شغل و زندگی خصوصی بنا شده است. برای پرنسس نور پهلوی موفقیت در کاری را که به آن علاقه دارد، آرزو می کنم.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
بیست و پنجم خرداد ماه 1396
June 15, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH