Sam Ghandchiسام قندچياز خضر انقلاب تا فرش فروش انتخابات
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1430-az-khezr-taa-entekhaabaat.htm

 

در چند ماه اخیر تحلیلهای سیاسی زیادی در ارتباط با استراتژی سکولار دموکراتها، منتشر شد (1)؛ اما، اتحاد جمهوریخواهان، هجا، بخشی از چریکهای فدایی خلق اکثریت، چند جمع آینده نگر، و دیگر سکولارهای پیرو اصلاح طلبان، همچنان همان راه چند دهه گذشته را، در انتخابات 1394 ریاست جمهوری که تا سه روز دیگر برگزار می شود، ادامه می دهند (2).

 

دو ماه پیش در مقاله ای تحت عنوان "حضرت خضر، چپ ما، و جبههء ملی،" داستانی نقل کردم از مرحوم پدرم که نه فعال سیاسی بود و نه صاحب نظر سکولار دموکرات؛ فردی عادی بود، اما گویی، قصه او برای ما، داستان انقلاب 57 را بهتر بیان می کند (3). پدرم، داستان دیگری هم به ما می گفت که گویی داستان شرکت سکولارهای ما در انتخاباتهای جمهوری اسلامی است، وقتی خودمان حق حضور در هیچکدام از سه قوه دولت را نداریم. اسلامگرایان، خودشان می برند، و خودشان می دوزند، و ما سکولار دموکراتها هم، سیاهی لشکریم. اما قصه پدرم.

 

پدرم می گفت، مردی بود که دکان فرش فروشی باز کرده بود و از عمده فروشان بازار، فرش به نسیه می گرفت. هنوز چند هفته ای از باز شدن دکانش نگذشته بود، که اعلام ورشکستگی کرد، و همه طلبکارها را دعوت کرد و گفت، به هر کدام از شما، تومانی 5 ریال می دهم. همه غر و لند کردند، اما قبول کردند، چون بهتر از هیچ بود. مدتی نگذشت که دکان را جارو کرد و آماده تجارت و دوباره از همه عمده فروشهای فرش، دعوت به همکاری کرد؛ اما، پس از چند هفته، دوباره اعلام ورشکستگی کرد، ولی این بار، تومانی 3 ریال داد. باز، همه غر و لند کردند، و بالاخره قبول کردند، چون بهتر از هیچ بود. بار سومی هم تکرار شد و وقتی همه را پس از ورشکستگی، دعوت کرد، تومانی 1 ریال پیشنهاد کرد. یکی از طلبکارها گفت، ای مرد، دفعه اول 5 ریال دادی، دفعه دوم 3 ریال، خجالت نمی کشی این بار فقط یک ریال می دهی. مرد هم در پاسخ گفت، "خودت را سرزنش کن که سه بار دیدی، بازهم آمدی و جنس نسیه به من دادی."

 

گویی داستان بالا از مرحوم پدرم، وضع سکولار دموکراتهای ایران و رژیم جمهوری اسلامی ایران را، بهتر از همه تحلیلهای سیاسی، بیان می کند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
بیستم اردیبهشت ماه 1396
May 16, 2017
 

 

پانویس:

 

1. گفتمان استراتژی تازه سکولار دموکراتهای آینده نگر آغاز شده است
http://www.ghandchi.com/1428-secular-democrats-strategy.htm

 

2. هجا انتخابات را تحریم نمی کند
http://www.ghandchi.com/1429-heja-tahrim-nemikonad.htm

 

3. حضرت خضر، چپ ما، و جبههء ملی
http://isdmovement.com/2017/0317/032217/032217-Sam-Ghandch-chap-jebhemelli.htm
 
مطالب مرتبط

حزب سکولار دموکرات ایرانیان
http://goo.gl/ncSFhR

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

SEARCH