Sam Ghandchiسام قندچي اشتباه آینده نگرهای آمریکا را مرتکب نشویم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1324-ayandehnegar.htm

پی نوشت 21 تیرماه 1401: این یادداشت کوتاه بیش از 5 سال پیش نوشته شده؛ اما، همچنان بیان واقعیتی تلخ در مورد اکثریت قریب به اتفاق آینده نگرهای ایران و آمریکا است، که از عرصه ی سیاست دوری می کنند، و در عمل، شوربختانه اکثر آینده نگرهای ایران در همه ی این سالها با جریان اصلاح طلبی در عرصه سیاست سمتگیری داشته اند! اگر گوش شنوایی بود درباره ی رهبران و رهبری اصلاح طلبی در ایران به اندازه ی کافی بحث شده است! همه ی پانویسهای این یادداشت در زیر همچنان به روز هستند. س.ق.

 

alvin-toffler

 

گرچه آینده نگری مدرن در نخستین سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، در اروپا مطرح شد (1)، اما جنبش آینده نگری در آمریکا یکی از پیشتازترین جریانات فکری در جهان بود که سیستم شوروی را با کارهای نظری کسانی نظیر دانیل بل، از اساس به چالش کشید، نه با هیستری ضدکمونیستی بلکه از طریق نشان دادن این واقعیت که هم کشورهای سرمایه داری و هم کشورهای سوسیالیستی، وارد عصر تازه فراصنعتی شده اند (2). آینده نگرها در نیم قرن گذشته، بویژه در آمریکا توانسته اند ارزیابی هایی علمی از تحولات قرن بیست و یکم ارائه کنند، چه در مورد موضوعاتی نظیر اسلام و گلوبالیسم (3) چه در بررسی دورنماهای آینده بشریت (4)، اما متأسفانه جنبش آینده نگری آمریکا از عرصه سیاست دوری گزید و نتوانست در شکل دادن آلترناتیو سیاسی قرن بیست و یکم نقش شایسته ای ایفا کند (5). امروز بسیاری از روشنفکران ایران پس از تجربه انقلاب 57 به ویزیون آینده نگری رسیده اند (6). اما متأسفانه از یکسو مانند آینده نگرهای آمریکایی (7) از سیاست دوری می گزینند و از سوی دیگر در نفی جدایی دولت و مذهب با اصلاح طلبان اسلامی همسو شده اند (8)، بجای آنکه با جنبش سکولار دموکراسی امروز ایران که اساساً دورنمایی فراصنعتی دارد، سمت گیری کنند. در این برهه تاریخی، آینده ایران را کمک به جریاناتی نظیر حزب سکولار دموکرات ایرانیان، خواهد ساخت (9) نه ادامه دادن راه و روشهای چپ در انقلاب 57، که این بار در همسویی با اصلاح طلبان "حزب اتحاد ملت ایران اسلامی،" تکرار میشود (10).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دوم اسفند ماه 1395
February 20, 2017

پانویس:

 

1. آینده نگری مدرن
http://www.ghandchi.com/347-Futurism.htm

Modern Futurism
http://www.ghandchi.com/347-FuturismEng.htm

 

2. نئوکانها، دانيل بل و ايران
http://www.ghandchi.com/785-neocons-daniel-bell.htm 
Neocons, Daniel Bell and Iran
http://www.ghandchi.com/785-neocons-daniel-bell-eng.htm

 

3. اسلام و گلوباليسم
http://www.ghandchi.com/695-IslamGlobalization.htm
Islam and Globalization
http://www.ghandchi.com/695-IslamGlobalizationEng.htm

 

4. واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر- کتاب الکترونیک
http://www.ghandchi.com/human-variant-book.htm
New Variant to Meet Human Needs-An Electronic Book
http://www.ghandchi.com/human-variant-book-english.htm

 

5. آلترناتیو سیاسی در قرن بیست و یکم
http://www.ghandchi.com/1189-political-alternative-21st.htm

Political Alternative in 21st Century
http://www.ghandchi.com/1189-political-alternative-21st-english.htm

 

6. چرا آینده نگری را برگزیدم
http://www.ghandchi.com/988-why-futurism.htm

 

7. Futurists and Politics
http://www.ghandchi.com/258-FuturistPolitics.htm

 

8. اصلاح طلبی، گذشته نگری است نه آینده نگری
http://isdmovement.com/2016/0616/060816/060816.Reformism-and-reactionism.htm

 

9. يک جمعبندی از تلاش های تشکیلاتی سکولار دموکرات ها
http://isdmovement.com/2017/0117/012717/012717-Sam-Ghandchi-A-summary.htm

 

10. آینده نگر ها و حزب اتحاد
http://www.ghandchi.com/989-futurists-hezbe-etehad.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH