Sam Ghandchiسام قندچي نیرو به تشکیلات است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1316-niroo-kist.htm

 

ظاهراً همه می دانیم که نیرو به تشکیلات است اما بیشتر وقت اپوزیسیون در 38 سال گذشته صرف جدل بین افرادی شده که منفردند و اساساً نیرویی را تشکیل نمی دهند. مثلاً در آمریکا نیروهای اصلی سیاسی در میان ایرانیان که حتی بر تصمیمهای دولت آمریکا اثرگذار هستند عبارتند از نایاک و مجاهدین. نایاک اساساً پشت جبهه ای در آمریکا برای اهداف اصلاح طلبان و اعتدال گرایان ایران است. سکولار دموکراتها نیز گرچه پتانسیل آن را دارند که بمثابه نیرویی مؤثر عمل کنند اما تا لابی خود را تشکیل نداده اند اساساً نیرویی نیستند (1). و در داخل ایران حتی مجاهدین هم نیرو نیست و فقط اصلاح طلبان نیرو هستند. سکولار دموکراتها نیز این پتانسیل را دارند که در داخل ایران به نیرو تبدیل شوند اما در حال حاضر و تا زمانی که نتوانند تشکیلاتی مؤثر ایجاد کنند واقعاً نیرویی نیستند که بتوانند تأثیر مهمی بر رویدادهای جامعه بگذارند.

 

متأسفانه همیشه در مقابل این بحث گفته می شود که آیت الله خمینی هم حزبی نداشت اما قدرت را گرفت. درست است در دوران 25 سال آخر رژیم شاه، احزابی که نیرو باشند که حتی طرفدار نظام باشند هم وجود نداشتند یعنی نیروهای به اصطلاح اصلاح طلب رژیم پیشین نظیر دکتر علی امینی به هر دلیل نتوانستند نیروی مؤثر سیاسی در کشور شوند، در صورتیکه اصلاح طلبان به هر دلیل در جمهوری اسلامی چنین نیرویی شده اند. اما در دوران فقدان احزاب در زمان شاه، روحانیت با استفاده از شبکه مساجد توانست نیرویی سیاسی و واقعی را تشکیل دهد که با اتکاء بر شبکه سنتی مذهب تشیع همچون حزبی برای کسب و تثبیت قدرت، عمل کرد. در شرایط حاضر حتی نیروهای اسلامی نیز حزبی شده اند و واقعاً نیرو بودن یعنی داشتن حزبی مؤثر، کاری که اصلاح طلبان به هر دلیل توانسته اند به انجام رسانند اما سکولار دموکراتها نتوانسته اند، به نتیجه برسانند.

 

متأسفانه مرتب می بینیم که در اپوزیسیون هراس از این یا آن چهره منفرد مطرح می شود که مبادا با رژیم یا آمریکا یا روسیه یا اسراییل یا عربستان یا هرجای دیگر سازش کند و بحثهای بیهوده در این موارد همه فضای اپوزیسیون را پر کرده است. بهتر است توجه خود را بر جریاناتی نظیر حزب سکولار دموکرات ایرانیان متمرکز کنیم که واقعاً در پی ایجاد تشکیلاتی سکولار دموکرات در اپوزیسیون هستند، و مشخصاً حتی در آمریکا اقدام برای ایجاد لابی سکولار دموکراتها را مورد توجه قرار داده اند. یاری تشکیلاتی و مالی به حزب سکولار دموکرات ایرانیان برای رسیدن به این اهداف می تواند برای آینده ایران کارساز باشد نه اتلاف وقت و انرژی بیشتر با جدل هایی که با چهره های منفرد انجام می شود. خسته نباشید به دکتر اسماعیل نوری علا و همه دست اندرکاران حزب سکولار دموکرات ایرانیان که نخستین شماره نشریه وزین "گیتی مداری" را روز گذشته منتشر کرده اند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم بهمن ماه 1395
February 10, 2017

پانویس:

 

1. وقت ساختن لابی سکولار دموکرات های ایرانی در آمریکاست

http://www.ghandchi.com/1244-secular-democrat-lobby.htm
http://isdmovement.com/2017/0217/021017/021017.Sam-ghandchi-Time-have-a-SD-labby.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

SEARCH