Sam Ghandchiسام قندچي درسی از جنبش آینده نگری مصر
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1297-ayandehnegar-egypt.htm

http://isdmovement.com/2017/0217/020317/020317-Sam-Ghandchi-Futurism-in-Egypt.htm

توضیح بیشتر این بحث در هفتم خرداد ماه 1398: http://bit.ly/2EEdU61

 

mohamed-morsi

 

سالها پیش از بهار عربی، در دو کشور مصر و لیبی، آینده نگر ها فعال بودند. در واقع جنبش جوانان ششم آوریل در مصر که در ابتدای خیزش بهار عربی بسیار بر سر زبانها افتاد، جریانی آینده نگر بود.

 

در سالهای پایانی دولت حسنی مبارک در مصر، اخوان المسلمین به مشی مسالمت آمیز روی آوردند و اصلاح طلبان اسلامی مصر شدند؛ یعنی هرچند رسماً اخوان المسلمین غیرقانونی بود با اینحال با حمایت جناح هایی از قدرت در غرب، در انتخاباتهای دوران حسنی مبارک در مصر، فعال بودند. جالبتر آنکه در ابتدای بهار عربی، اخوان المسلمین حتی در آن حرکت شرکت نکردند چون فکر می کردند نزدیکی با رادیکالیسم بهار عربی با مشی مسالمت آمیز آن سالهای فعالیتشان، در تضاد است و موقعیت آنها را در ارتباط با رژیم حسنی مبارک به خطر خواهد انداخت. اما جنبش بهار عربی به همت نیروهای آینده نگر نظیر جنبش جوانان ششم آوریل در مصر اوج گرفت، همچنین بهار عربی به دلیل حمایت دولت اوباما در چند کشور پیروز شد، و به این طریق سقوط حسنی مبارک همزمان شد با فعال شدن ناگهانی اخوان المسلمین در جنبش بهار عربی، که به دلیل داشتن تشکیلات، اخوان المسلمین توانست قدرت را در مصر با صعود محمد مرسی به مقام ریاست جمهوری، قبضه کند.

 

در زمان رژیم محمد مرسی، آینده نگرها یعنی رهبران جنبش جوانان ششم آوریل که آغازگر بهار عربی بودند به حاشیه رانده شدند. محمد مرسی می خواست با برنامه اصلاح طلبی اسلامی اخوان المسلمین، رژیمی نظیر عربستان سعودی در مصر برقرار کند، گرچه خود عربستان سعودی از مطرح شدن چنین رقیب مصری که به معنای قدرت گرفتن اخوان المسلمین در کل خاورمیانه از جمله در خلیج فارس بود، به هراس افتاد و نه تنها از کودتای السیسی برای سرنگونی دولت محمد مرسی حمایت کرد، بلکه اخوان المسلمین را در منطقه خلیج فارس در حد توان خود سرکوب، و به حاشیه راند، به رغم آنکه اخوان المسلمین حامیان خود را در دولت بریتانیا و کشورهای دیگر غربی داشته و دارد.

 

درسی که آینده نگرهای ایران از تجربه مصر می توانند بیاموزند این است که نباید خود را همسو با اصلاح طلبان اسلامی کنند که گذشته نگری است و نه آینده نگری (1)، چرا که در بهترین حالت در ایران، سکوی پرش به قدرت رسیدن رژیمی نظیر عربستان سعودی خواهند شد هرچند نوع شیعی آن. یعنی نتیجه کار، جمهوری اسلامی دیگری خواهد بود ولی این بار، با روابط نزدیک با غرب. این بحثی است که تلاش شد در نوشتار روز گذشته توضیح داده شود و یادآوری این نکته که بهترین گزینه برای اجتناب از چنین سرنوشتی برای آینده نگرهای ایران، فعال شدن در جنبش سکولار دموکراسی ایران است (2).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
هفتم بهمن ماه 1395
January 26, 2017

 

پانویس:

 

1. اصلاح طلبی، گذشته نگری است نه آینده نگری
http://www.ghandchi.com/1169-eslahtalabi-gozashtehnegari.htm

http://isdmovement.com/2016/0616/060816/060816.Reformism-and-reactionism.htm

 

2. جمعبندی از تلاشهای تشکیلاتی سکولار دموکراتها
http://www.ghandchi.com/1296-tashkilaate-secular-democrat.htm

http://isdmovement.com/2017/0117/012717/012717-Sam-Ghandchi-A-summary.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH