Sam Ghandchiسام قندچيدخیل بستن به امامزاده ای که شفا نمی دهد اما کور می کند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1265-emamzadeh-mojeze.htm

 

دخیل بستن به امامزاده ای که شفا نمی دهد اما کور می کند

 

چند سال پیش در پاسخ این سؤال که چرا تشکیلاتی راه اندازی نمی کنم، گفته شد تلاش دیگرانی که تجربه و توان بیشتر در سازماندهی داشته و سالهاست فعالیت مستمر در عرصه تشکیلاتی انجام داده اند، مورد پشتیبانی این قلم است (1). به تازگی نیز همین بحث تکرار شد، یعنی به عبارت دیگر امید این است که کارهای نظری سودمند باشد، اما از فعالیت تشکیلاتی دیگرانی که بسیار بهتر از اینجانب در عرصه کار تشکیلاتی، قادرند، و انجام داده اند، نظیر کوششهای دکتر اسماعیل نوری علا برای سازماندهی سکولار دموکراتهای ایران، حمایت می کنم (2). اگر کار در عرصه نظری برای فعالیتهای تشکیلاتی مفید باشد، امیدوارم توانسته باشم به عرصه نظری اپوزیسیون قطره ای یاری رسانده باشم، اما حمایت مالی از فعالیتهای تشکیلاتی، عرصه دیگر مورد نیاز سازماندهان است. اگر کسی قادر است در عرصه مالی برای فعالیتهای تشکیلاتی، نظیر تلاشهای دکتر اسماعیل نوری علا برای سازماندهی سکولار دموکراتها، مفید باشد، آیا اقدامی کرده است؟ منظور اینکه بسیارند افرادی که، امکانات مالی دارند و می توانند به چنین تلاشها کمک کنند، و می کنند، اما متأسفانه به امامزاده هایی دخیل بسته اند که در همه این سالها تنها معجزه شان کور کردن بوده است و نه شفا دادن. گویی همین مشکل را مردم ما در ایران نیز در 37 سال گذشته داشته اند، اما باز هم به آن امامزاده ها دخیل می بندند! وقتی که در مورد تغییر رژیم بحث می شود گویی از ترس همین امامزاده ها، تلاش می شود که به این مهم بی اعتنایی شود (3) در صورتیکه دقیقاً این جنبش سیاسی ایران است که باید پیگیر تغییر رژیم باشد که ابداً معنایش این نیست که دولتهای خارجی رژیم را در ایران تغییر دهند. اما تا وقتیکه اپوزیسیون ایران خود رهبری تغییر رژیم را در دست نگیرد، چرا تعجب کنیم همانگونه که سالها پیش به تفصیل گفته شد، فرونتهای نئوکانها، با تحلیلهای نادرست خود، خواست مردم ایران را برای تغییر رژیم، تحریف کنند (4). راهکار همان است که به روشنی و با صراحت در نوشتار "تغییر رژیم و ژنرالهای رسانه ای" توضیح داده شد (5) و آنهایی که امکانات مالی دارند می توانند، به این تلاشها یاری رسانند، یا که همچنان به امامزاده هایی دخیل ببندند که همه این سالها کور کرده اند اما کسی را شفا نداده اند. از جمله توجه کنید به بحثهای بیهوده برخی که از حمایت های مالی فراوان بنیادها برخوردارند، و حرفهای تکراری را بعنوان نتایج به اصطلاح پژوهشهای خود هر روز اعلام می کنند، و حتی اذعان کرده اند که خود را بخشی از اپوزیسیون نمی دانند (6)، حالا چرا همچنان منابع مالی محدود جنبش به آنها داده می شود؟ واقعاً چه فایده ای اپوزیسیون ایران از کارهای آنها برده است؟ به عوض، چرا به دوستانی نظیر دکتر اسماعیل نوری علا یاری مالی نکنیم تا در راه ایجاد لابی سکولار دموکراتهای ایرانی، صرف شود (7)؟

به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
پنجم دی ماه 1395
December 25, 2016

 


پانویس:

 

1. یک یادداشت کوتاه در مورد تشکیلات
http://www.ghandchi.com/659-tashkilaat.htm

 

2. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

 

3. آیا سکولار دموکراتهای ایران تغییر رژیم می خواهند
http://www.ghandchi.com/1242-regime-change.htm 
Do Iranian Secular Democrats Want Regime Change
http://www.ghandchi.com/1242-regime-change-english.htm 

 

4. فرونت های تازه نئوکان ها در واشنگتن
http://www.ghandchi.com/784-neocon-new-fronts.htm

 

5. تغییر رژیم در ایران و ژنرال های رسانه ای
http://www.ghandchi.com/1264-regime-change.htm

 

6. دکان شاه شناسی عباس میلانی و بی بی سی
http://www.ghandchi.com/1513-shah-shenaasi.htm
 

7. وقت ساختن لابی سکولار دموکراتهای ایرانی در آمریکاست
http://www.ghandchi.com/1244-secular-democrat-lobby.htm

 

 

مطلب مرتبط

چرا جمهوری آینده نگر مطرح شد؟
http://isdmovement.com/2016/1216/122616/122616.Sam-Ghandchi_Two-articles.htm

 

چند کلمه درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان-آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist.htm
A Few Words about Iranian Secular Democratic Party-Futurist
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist-english.htm

 

اول سکولار دموکراسی یا حل مشکلات چند هزار ساله؟
http://isdmovement.com/2017/0617/061207/061217.Sam-Ghandchi-Secular-democracy-or-cultural-renaissance.htm
http://www.ghandchi.com/1457-chand-hezaar-saleh.htm

 

اسماعیل نوری علا و داستان روشنفکران غیرسیاسی ایران
http://www.ghandchi.com/1514-roshanfekrane-gheiresiasi.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH