Sam Ghandchiسام قندچياصل بحث این است که جمهوری اسلامی باید برود
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1251-iri-must-go.htm
Bottom line, IRI Must Go
http://www.ghandchi.com/1251-iri-must-go-english.htm

دوازده سال پیش در چهارم ماه آوریل 2004 برابر هجدهم فروردین ماه 1383، گرچه از نامزدی جان کری برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت کردم، به روشنی در عنوان مقاله پشتیبانی خود نوشتم "آقای کری، جمهوری اسلامی باید برود" (1). طی دوره دوم دولت اوباما هنگامیکه آقای کری وزیر امور خارجه آمریکا بود، با حمایت از توافق اتمی با ایران، به روشنی از اجتناب از جنگ میان آمریکا و ایران جانبداری کردم. اما از همان چهارم آوریل 2004 در مقاله ام خطاب به آقای کری صریحاً درباره خواست مردم ایران نوشتم که "امروز بیش از هر زمان دیگر، کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا، بایستی روشن باشد که صدای مردم ایران چیست، مردمی که میخواهند این رژیم برود. ایرانیان حمله آمریکا را نمیخواهند، و ما نمیخواهیم آمریکا این رژیم را برای ما برچیند، اما ما پشتیبانی دموکراسی های غربی را میخواهیم، و در کوشش های خود برای پایان دادن به جمهوری اسلامی، هدف ما رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل است" (1).


متأسفانه آقای کری وقتی مقام وزارت امور خارجه آمریکا را در دوره دوم ریاست جمهوری آقای اوباما عهده دار شدند هنگام مذاکره با جمهوری اسلامی برای توافق اتمی، خواستهای مردم ایران را فراموش کردند و نه تنها خواست مردم ایران را برای تغییر رژیم بیان نکردند بلکه حتی صداهای اپوزیسیون ایرانی را در رسانه های آمریکا و اروپا سد کردند و در بهترین حالت از برخی جناح های اصلاح طلبان اسلامی حمایت کردند بجای آنکه گزارشگری بدون تبعیض را در خدمت طیف وسیع نقطه نظرات سیاسی ایرانیان، تشویق کنند. اکنون زمان آن رسیده است روشن باشیم که گرچه اپوزیسیون ایرانی هیچگاه از حمله نظامی به ایران حمایت نکرده، اما ما خواستار جدایی دولت و مذهب در ایران هستیم که از روز اول توسط جمهوری اسلامی ایران نقض شده است و حتی مدل اصلاح طلبان اسلامی از جمهوری اسلامی برای ایرانیان قابل قبول نیست و ما خواستار سکولاریسم کامل هستیم (2).

این واقعیت به کرات نه تنها در ایران بلکه در تجربه محمد مرسی در مصر در طول تجربه شکست خورده بهار عربی در کل خاورمیانه ثابت شده است که اصلاح طلبی اسلامی پاسخ معضلات دیگر نقاط خاورمیانه هم نیست و سکولاریسم راه حل است گرچه باید تأکید کنیم که سکولاریسم باید دموکراتیک باشد و نه استبدادی که متأسفانه از سوی غرب پیش از خیزش جنبش اسلامگرایی در خاورمیانه حمایت می شد؛ و پشتیبانی از دیکتاتورها به رد سکولاریسم در میان مردم این منطقه، منجر شد (3).

به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
چهاردهم آذر ماه 1395
December 4, 2016

پانویس:

1. آقای کری، جمهوری اسلامی ایران باید برود
http://www.ghandchi.com/323-KerryIRI.htm
Mr. Kerry, Islamic Republic of Iran Must Go
http://www.ghandchi.com/323-KerryIRIEng.htm

2. بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران
http://isdmovement.com/Ghandchi-Bayanieh.htm

3. چرا سکولاریسم در نیمی از جهان شکست خورد
http://www.ghandchi.com/639-WhySecularismFailed.htm
Why Secularism Failed in Half of the World
http://www.ghandchi.com/639-WhySecularismFailedEng.htm

مطلب مرتبط

قصور اوباما در ارتباط با مردم ایران
http://www.ghandchi.com/1276-obama-iranians.htm

Obama's Failure with Iranian People
http://www.ghandchi.com/1276-obama-iranians-english.htm

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com
 

 

SEARCH