Sam Ghandchiسام قندچينگاهی به نشریه آینده نگر اتاق بازرگانی تهران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1198-ayandehnegar-otaaghe-tehran.htm

 

امروز تصادفاً در اینترنت نشریه ای را دیدم با نام آینده نگر که بنظر می رسد سالهاست اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران منتشر می کند (1).

 

شخصاً با هیچیک از نویسندگان این ماهنامه آشنایی ندارم و حتی از وجود این نشریه کاملاً بی اطلاع بودم و برای نخستین بار بود که آن را می دیدم. اما با نگاهی به مطالب شماره این ماه مجله بنظر می رسد موضوعات جالبی را مورد توجه قرار داده است (2).

 

امیدوارم فورومهای اینترنتی مطالبی اینچنین را مورد بحث قرار دهند جدا از آنکه با مواضع هیئت تحریریه و نویسندگان نشریه موافق باشند یا نه. بحث اینگونه پژوهشها می تواند به درک بهتری از واقعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران امروز یاری رساند.

 

صرفنظر از اینکه چه رژیمی در ایران بر سر کار باشد موضوع جایگاه ایران در دنیای اقتصاد گلوبال برای هر ایرانی با هر دیدگاه فکری و سیاسی، حائز اهمیت است و اینگونه کوششهای پژوهشی به رشد جامعه یاری می رساند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
پانزدهم مرداد ماه 1395
August 5, 2016

 

1. نشریه آینده نگر اطاق بازرگانی تهران

http://www.tccim.ir/TCCIMPapers.aspx?id=1

 

2. نشریه آینده نگر شماره 50- مرداد 1395

http://www.tccim.ir/Images/TccimPaper/AyandeNegar_50.pdf

 

 

 
متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH