Sam Ghandchiسام قندچينگاهی به بحث منشور در کنفدراسیون
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1191-confederation-manshoor.htm

 

در 37 سال گذشته در مورد کنفدراسیون بحثهای زیادی شده است (1) اما بحث منشور که برای کسانیکه در سالهای پیش از انقلاب عضو کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور بودند، موضوعی بسیار آشناست، برای فعالان سیاسی بعد از انقلاب بحثی کاملاً ناآشنا می باشد. البته دوستانی نظیر آقای مهدی خانباباتهرانی (2) یا آقای احمد تقوایی (3) قادرند بسیار بهتر از اینجانب بحث منشور آن روزگاران را برای خوانندگان توضیح دهند و امیدوارم حق مطلب را ادا کنند، اما نگارنده این سطور فقط نکته ای را می خواهم در مورد بحث منشور آن زمان مطرح کنم.

 

فعالین سیاسی که بعد از کودتای 28 مرداد 1332 به خارج آمده بودند اساساً از دو تشکیلات حزب توده و جبهه ملی بودند و همانطور که می دانیم هم جنبش چپ و هم ملیون در سالهای 1320 تا 1332 فعالیتشان در ایران اساساً اصلاح طلبانه بود. به همین علت نیز وقتی پس از 28 مرداد مشترکاً پایه گذار کنفدراسیون در خارج شدند منشور اتحادشان سندی اصلاح طلبانه بود و حرفی از سرنگونی رژیم در آن نبود.

 

بعدها که جنبش دانشجویی در خارج کشور رادیکال شد، کم کم شعار سرنگونی رژیم از سوی برخی گروه های سیاسی که در کنفدراسیون فعال بودند، مطرح شد و هواداران آنها تلاش خود را برای تغییر منشور کنفدراسیون به سندی رادیکال در جهت سرنگونی رژیم، آغاز کردند و از همینجا سالها کشمکش های نظری وسیعی تحت عنوان بحث منشور در داخل کنفدراسیون جریان یافت.

 

شاید بشود ورود هواداران حزب توده و جبهه ملی را به خارج در سالهای بعد از 28 مرداد و نقش آنها در جنبش دانشجویی خارج از کشور را در آن سالها به ورود هواداران جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد 1376 به خارج و بویژه پس از شکست جنبش سبز 1388 تشبیه کرد که با تسلط این قشر از فعالین پیشین اصلاح طلب بر رسانه های اصلی و فعالیتهای سیاسی خارج کشور، گفتمان اصلاح طلبان نیز چیره شده است. تشدید بحث در مورد برنامه اصلاح طلبان در خارج در سالهای اخیر یادآور بحث منشور در کنفدراسیون در سالهای پیش از انقلاب است (4).

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
بیست و پنجم تیر ماه 1395
July 15, 2016

 

پانویس:

 

1. داستان کنفدراسیونی ها و قیام 22 بهمن
http://www.ghandchi.com/1104-confederation-22bahman.htm

چرا تشکیلاتی مثل کنفدراسیون در 37 سال گذشته بوجود نیامده
http://www.ghandchi.com/1170-confederation.htm

2. آشنایی ام با مهدی خانبابا تهرانی
http://www.ghandchi.com/1146-mehdi-khanbaba-tehrani.htm

 

3. حمایت از تلاشهای احمد تقوایی برای اتحاد جمهوریخواهان سکولار دموکرات
http://www.ghandchi.com/834-ahmad-taghvaei.htm

 

4. آیا وضع سکولارها بهتر بود اگر موسوی در جایگاه روحانی نشسته بود
http://www.ghandchi.com/1190-mousavi-rouhani.htm 
 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

SEARCH