Sam Ghandchiسام قندچي در مخالفت با روزه سیاسی برای اعتراض (ویرایش دوم)
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1177-roozeh.htm


مخالفت با جمهوری اسلامی در ایران ادامه دارد و رژیم اسلامگرا با انزجار مردم دست بگریبان است. در چنین وانفسای رژیم، ملی-مذهبیونی که خود از عاملین این وضع هستند، مردم را به بیراهه مذهبی سازی مخالفت خود دعوت میکنند. اعتصاب ها را به روزه سیاسی مبدل میکنند تا به جهانیان اینگونه وانمود کنند که گوئی مردم ایران اسلامگرائی سیاسی را میخواهند، و فقط جمهوری اسلامی کنونی را نمیخواهند. این ها میخواهند برای ما شریعتی (1) را احیاء کنند. اگر مردم چیزی از اسلام در سیاست بخواهند، هر روز روزه گرفتن نیست، بلکه روزه شکنی در ماه رمضان است.

ملی-مذهبیون میخواهند ایران براه چین برود (2) که کمونیسم اصلاح گرا، با ایجاد روابط تجاری با غرب از یکسو، و سرکوب مخالفین رژیم ایدئولوژیک از سوی دیگر، رژیم را نجات داد، و سیستم کمونیستی و نقض حقوق بشر را دست نخورده نگه داشت. اینها میخواهند همکاران جدید غرب شوند، و زندان ها را اختصاص به اپوزیسیون سکولار دهند، وگرنه چرا تمام این سالها از عدم اجازه حتی نزدیکترین نیروهای غیرمذهبی همکار خود برای شرکت در انتخابات، دم نزدند. منظور نیرو های چپی است که بخاطر اینان، هر مخالف را مجاهد و سلطنت طلب میخواندند!

مردم ایران چیزی کمتر از رژیمی کاملأ سکولار را نمیخواهند، بویژه بعد از همه فداکاری ها و تلفات 37 سال گذشته. بهانه هائی نظیر استفاده از حربه اسلام بر ضد اسلام، برای گمراه کردن است. اینان به اهمیت افکار عمومی بین المللی در تغییر رژیم پی برده اند، و سعی وافر دارند که به جهانیان اینطور برداشت دهند که گوئی مردم ایران عمیقأ اسلامگرا هستند و این توهم را دامن می زنند که گوئی مردم خواهان جایگزینی به اصطلاح اقتدار گرایان با اصلاح طلبان هستند، توهمی که بخشی از جنبش چپ هم بدان دامن میزند.

اگر زمانی این جریانات چپ دنبالچه اسلامگرایان، زنان مبارز ما را گمراه کردند و به نام وحدت خلق، گذاشتن روسری را تجویز کردند، امروز بنام استفاده از حربه اسلام، گمراهی دیگری بنام روزه سیاسی را تجویز میکنند و آقاجری (3) را کاندید نوبل میکنند. روسری اجباری دیوار برلنی است (4) که بایستی فرو ریزیم، و روزه سیاسی به همان موزه تعلق دارد که آن روسری اجباری. ملتی و جنبش مترقی اش گول شیادان ملی-مذهبی و همکاران چپی شان را در سال 1357 خوردند، و هنوز بعد از 37 سال، داریم زجر آن اشتباه را میکشیم (5).

حتی طرفداران چپی اصلاح طلبان در خارج، نوکران بی مزد و مواجبی هستند که جرأت بازگشت به ایران را ندارند، و مانند بقیه، مادر و پدرشان در این سال ها در ایران مردند، و از حق انسانی دیدن آنان بخاطر خطر جان محروم شدند، و هنوز به اشتباه خود اذعان نمیکنند و از مردم پوزش نمیخواهند، و فراموش میکنند که در این سال ها، برای ساکت کردن مخالفین خود، آنها را مجاهد یا شاهی خواندند.

تاکی اینان میخواهند برای مردم روزه سیاسی تجویز کنند. آخر کجای دنیا مردمش در قرن بیست و یکم به اینگونه توسط عده ای که خود را روشنفکر مینامند به مذهبی سازی مخالفت خود تشویق میشوند. آیا چله گرفتن به عنوان شیوه اعتراض انقلاب در 1357 کم بود که حالا روزه سیاسی تجویز میکنند، و یا لوتر قرن شانزدهم را در قرن 21 برای ما نوآوری میخوانند. به اندازه کافی ملی-مذهبیون مردم ما را به گمراهی رهبری کرده اند. اگر میخواهند فکر تازه ای کنند بهترین آن است که کتاب های شریعتی را به موزه منتقل کنند، و زیرش بنویسند که نسلی را به گمراهی کشاند، و واپسگرائی را بجای ترقی خواهی به آنان رهنمود داد و ملتی را 37 سال به عقب کشاند.

هنوز برخی گروه های سیاسی ما مینویسند جون جمهوری اسلامی ضد انقلابی است با آن مخالفند و نه چون ارتجائی است. کی می خواهند این حقیقت را اذعان کنند که چه انقلابی و چه رفرمیست، اگر نیروئی ضد ترقی و واپسگر است، از آن نبایستی دفاع کرد، حال چه انقلابی باشد و چه رفرمیست، چرا که در هر دو حالت، نتیجه واپسگرائی تازه ای خواهد بود. همانگونه که در گذشته مطرح شد و برخی را خوش نیامد و سانسورش کردند و بجای پوزش ... (6).
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
هفتم خرداد ماه 1395
May 28, 2016

 

* ویرایش نخست این مقاله چهارده سال پیش در یازدهم آبان ماه 1382 برابر دوم نوامبر 2003 منتشر شده بود
 

پانویس:

 

1. Shariati was Reactionary
http://www.ghandchi.com/174-noshariati.htm

 

2. آنچه نباید از چین آموخت
http://www.ghandchi.com/1176-china-lessons.htm

 

3. Aghajari Does Not Deserve Nobel Peace Prize
http://www.ghandchi.com/239-NobelAghajari.htm

 

4. Iran's Berlin Wall is Scarf of Women
http://www.ghandchi.com/277-Scarf.htm

 

5. نیم قرن دروغ اصلاح طلبی اسلامی
http://www.ghandchi.com/1175-nim-gharn-eslahtalabi.htm

 

6.  اصلاح طلبی ارتجاعی
http://www.ghandchi.com/249-ReactionaryReformism.htm
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

SEARCH