Sam Ghandchiسام قندچيمردم با قوه قضاییه چه کار می توانند بکنند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1171-iran-judiciary.htm

 

چندی پیش بحثی در مورد انتخابی کردن برخی مقامات قضایی و مشخصاً مقام رییس قوه قضاییه مطرح شد (1). طرفداران جمهوری اسلامی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب از هرگونه ورود به این بحث خودداری کردند.

 

تنها پاسخی که به این بحث داده شد نوشتاری است که دو هفته پیش خانم نیره انصاری تحت عنوان "آیا مقام قضایی در ایران می‌تواند انتخابی باشد" منتشر کردند. خانم نیره انصاری که حقوقدان هستند استدلال می کنند که تا وقتی قوانین بر مبنای "فقه امامیه" است؛ "مقامات بلندپایه قضایی نمی توانند انتخابی باشند"  (2).

 

واقعیت امر این است که بویژه در سه سال گذشته مرکز توجه در همه موارد نقض حقوق بشر در ایران دقیقاً قوه قضاییه بوده و انتخابی کردن مقامات گامی در جهت پاسخگو کردن این قوه است. اگر چنین امکانی در چارچوب جمهوری اسلامی که بر مبنای فقه امامیه بنا شده غیرممکن باشد، آیا برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران، راهی جز پایان دادن به جمهوری اسلامی وجود دارد؟ امیدوارم بویژه اصلاح طلبان ایران به این بحث پاسخ دهند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
اول خرداد ماه 1395
May 22, 2016

 

پانویس:

 

 

1. مقام رییس قوه قضاییه باید انتخابی شود
http://www.ghandchi.com/1019-ghazaaeieh-entekhaabi.htm

 

2. نیره انصاری: آیا مقام قضایی در ایران می‌تواند انتخابی باشد؟
https://goo.gl/Pr6Wzb

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH