Sam Ghandchiسام قندچي نقض حقوقِ بشرِ با برنامه، به لِورِجِ رژیم تبدیل شده است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1080-naghze-baa-barnaameh-hr-as-leverage.htm

پی نوشت یازدهم بهمن ماه 1397: از ویرایش نخست این نوشتار سه سال می گذرد اما همچنان رژیم اسلامی حاکم بر ایران از نقض حقوق بشر بعنوان لورج استفاده می کند در حالیکه جنبش مدنی ایران هنوز لورجی برای مبارزات خود پیدا نکرده است. یعنی حداکثر این است که اپوزیسیون می گوید اگر رژیم جنایات بیشتری کند، ما هم افشاگری های بین المللی بیشتری می کنیم و مثلاً سازمان عفو بین الملل دوباره رژیم را محکوم خواهد کرد، یا آنهایی که هوادار تحریم هوشمند هستند می گویند نقض بیشتر حقوق بشر توسط رژیم را با حمایت از تحریمهای بین المللی هوشمند علیه رژیم پاسخ می دهیم. واقعیت این است که آنچه جنبش مدنی آمریکا در زمان مارتین لوترکینگ بعنوان لِورِج به کار می برد، اهرمی در داخل همین جامعه بود. در تجربه روزا پارکز، جنبش مدنی آمریکا، ادامه تبعیض نژادی را با بایکوت سرویس اتوبوسرانی توسط سیاهان پاسخ داد. متأسفانه جنبش مدنی ایران هنوز نتوانسته لِورِج مناسبی را در مبارزات خود با رژیم پیدا کند.

 

leverage

 

ابتدا پوزش می خواهم که از لغت انگلیسی لِورِج استفاده می کنم. تنها معادل فارسی که می شناسم اهرم فشار یا گروکشی است که نمی تواند کامل بیان منظور کند. دولتهای جهان برای نشان دادن قدرت و به دست آوردن خواستهای خود تنها از تهدید نظامی استفاده نمی کنند. مثلاً گاهی از تحریمهای اقتصادی بعنوان لِورِج استفاده می کنند. جنبشهای سیاسی و مدنی نیز نظیر مبارزات حقوق مدنی در زمان مارتین لوتر کینگ در آمریکا، پس از ماجرای نشستن روزا پارکز در بخش سفیدپوستان اتوبوس، از بایکوت سرویس اتوبوسرانی بعنوان لِورِج استفاده کردند (1). البته می دانیم که نافرمانی مدنی در ایران بغرنجی های خود را دارد و نظیر کاری نیست که هنری دیوید ثورو در آمریکا به انجام رساند (2). روشن است که جنبش مدنی در ایران نیز مجبور نیست همیشه تدافعی عمل کند (3). کلاً نقض حقوق بشر در ایران موضوع تازه ای نیست و هم در رژیم گذشته و هم در رژیم جمهوری اسلامی می توان کتابها در مورد ابعاد آن نوشت با اینحال استفاده از نقض حقوق بشر بعنوان لِورِج توسط رژیم کنونی ایران پدیده تازه ای است و ابعاد آنهم هیچگاه به اندازه زمان حاضر نبوده است. یعنی گویی به نوعی حقوق بشرِ مردم را به گروگان گرفته اند، و دیگر حق محسوب نمی شود و به ابزاری برای معامله تبدیل شده است. این روش می تواند فردا باعث بازداشت همین مقامات امروز برای مقاصدی مشابه شود. قوه قضاییه باید پاسخگوی این «نقضِ حقوق بشرِ با برنامه» در ایران باشد که با اصل قضاوت عادلانه در تضاد آشکار است (4). اگر به پورتال ایرانسکوپ (5) مراجعه کنید و فقط به آپدیت های روزانه صفحات اینترنتی حقوق بشری نظیر "کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،" "هرانا، "عدالت برای ایران" و دیگران نگاهی بیاندازید، ملاحظه می کنید که آنچه شاهدش هستیم به زندانی کردن نرگس محمدی (6) یا رفتار غیرانسانی با محمدرضا عالی‌پیام متخلص به هالو (7)، خلاصه نمی شود و ما با استفاده سیستماتیک رژیم اسلامی ایران از نقض حقوق بشر بعنوان لورج برای کنترل جامعه و روابط بین المللی روبرو هستیم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هجدهم دی ماه 1394
January 8, 2016
 

پانویس:

 

1. "جنبش ضد تبعیض نژادی مارتین لوتر کینگ، استراتژی روشنی داشت. یعنی وقتی "روزا پارکز" میرود و در سمت سفید پوستان در اتوبوس مینشیند، و مورد تنبیه قرار میگیرد، عمل وی در درون کل استراتژی جنبش، اهمیت مییابد، وقتی که آن جنبش، استراتژی تحریم اتوبوس ها، توسط سیاهان را، دنبال میکند، و از آن بعنوان اهرمی برای دستیابی به اهدافش، استفاده میکند، و نه آنکه فقط به محکوم کردن تبعیض، بسنده کند. روشن است که هدف نیروهای سیاسی ایران، تغییر رژیم به دولتی سکولار و دموکراتیک است، و نیروهای جنبش مدنی ایران نیز، هدفشان رفع تبعیض های قانونی و فراقانونی در ایران است، و مقابله با رژیم جمهوری اسلامی، که در قوانین و پراتیک، هم ضد سکولار و هم ضد دموکرتیک است، نیاز به هر دو این جنبش ها را طلب میکند. اما سؤال این است که، آیا این جنبش ها، استراتژی خود را، تدوین کرده اند، یا فقط به محکوم کردن رژیم در ایران و در مجامع بین المللی، اکتفا میکنند." به نقل از مقاله: گفتمان استراتژی تازه سکولار دموکراتهای آینده نگر آغاز شده است: http://www.ghandchi.com/1428-secular-democrats-strategy.htm

 

2. قرار است مردم ایران چگونه نافرمانی مدنی کنند
http://www.ghandchi.com/1442-naafarmaanie-madani.htm

 

3. یک اشتباه اساسی در استراتژی جنبش حقوق مدنی ایران
http://www.ghandchi.com/586-madaniat.htm

 

4. مقام رییس قوه قضاییه باید انتخابی شود
http://www.ghandchi.com/1019-ghazaaeieh-entekhaabi.htm

 

5. ایرانسکوپ

http://www.ghandchi.com/iranscope/0101-Int_Websites.htm

 

6. زورشان به حسن روحانی نمیرسد، نرگس محمدی را می خواهند بکشند
http://www.ghandchi.com/969-narges-mohammadi-rouhani.htm

 

7. رفتار غیرانسانی پرسنل بیمارستان امام خمینی با محمدرضا عالی‌پیام متخلص به هالو
https://goo.gl/R0ZWhk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH